Com es calcula el ràtio

Com es calcula el ràtio

Com calcular la ràtio de deute

La ràtio de deute (també coneguda com a ràtio d'endeutament) és una relació que mesura la quantitat de deute d'una empresa en relació amb el capital. Aquesta relació es calcula perquè els inversors i els altres interessats coneguin la solvència financera de l'empresa. A continuació us proporcionem una explicació detallada sobre com calcular aquesta ràtio.

Calculadora de ràtio de deute

Aquests són els passos per calcular la ràtio de deute de la teva empresa:

 • Calculeu el total d'actius: Per calcular el total d‟actius, suma el total d‟actius corrents (actiu circulant) amb l‟actiu no corrent (actiu fix).
 • Calcula el total de passius: Per calcular el total de passius, suma el passiu corrent (deutes a curt termini) amb el passiu no corrent (deutes a llarg termini).
 • Calcula la Ràtio de Deute: Per calcular la ràtio de deute, dividiu el total de passius entre el total d'actius. El resultat d'aquesta divisió és la ràtio de deute.

Exemple de Ràtio de Deute

A continuació et proporcionem un exemple de càlcul de la Ràtio de Deute usant les muntanyes següents:

 • Actiu corrent: $10,000
 • Actiu no corrent: $20,000
 • Passiu corrent: $5,000
 • Passiu no corrent: $15,000
Et pot interessar:  Com posar el teu compte de Twitter privat

Usant la fórmula següent, la ràtio de deute seria: (5,000 + 15,000) ÷ (10,000 + 20,000) = 2 ÷ 3 = 0.666

Aquest resultat vol dir que la ràtio de deute del nostre exemple és de 0.666 (66.6%). Això significa que el 66.6% dels fons de l'empresa provenen de deute, mentre que el 33.4% restant del capital prové dels inversors o accionistes.

Conclusió

Com es pot veure, el càlcul de la ràtio de deute és una bona manera de mesurar la solvència financera d'una empresa. Si l'empresa té una ràtio de deute molt alt, és probable que estigui més exposada a patir dificultats financeres i viceversa. Per tant, és important que tots els inversors i administradors coneguin com calcular la ràtio de deute i utilitzar els resultats com a eina per prendre decisions.

Com calcular la ràtio

La ràtio és una mesura útil per comparar la mida d'una empresa o una organització respecte als actius i passius. Aquesta eina també ens pot ajudar a determinar-ne la solvència. Conèixer la ràtio ens donarà la informació necessària per prendre decisions informades. A continuació explicarem com es calcula la ràtio.

Pas 1: Calcular l'actiu

L'actiu es calcula sumant tots els béns i els valors de l'empresa. Això inclou:

 • Valors comptables: els béns físics, béns intangibles i inversions.
 • Despeses anticipades: les despeses pagades en efectiu amb l'esperança d'obtenir un futur benefici.
 • Deutes exigibles: quantitats de diners degudes pels prestataris.

Pas 2: Calcular el passiu

El passiu es calcula sumant totes les obligacions financeres de lempresa. Això inclou:

 • Deutes a curt termini: obligacions que tenen un venciment inferior a un any.
 • Deutes a llarg termini: obligacions que tenen un venciment superior a un any.
 • Despeses no exigibles: quantitats degudes procedents de despeses realitzades en el passat.
Et pot interessar:  Com posar el compte de Twitter privat

Pas 3: Calcular la ràtio

Un cop hagueu calculat l'actiu i el passiu de l'empresa, la ràtio es calcula amb la fórmula següent:

Ràtio = Actiu / Passiu

Per tant, si l'actiu és 1.000 € i el passiu és 800 €, aleshores la ràtio serà de 1,25 €.

Pas 4: Interpretar els resultats

La interpretació dels resultats de la ràtio depèn del sector on s'estigui calculant. En general, una ràtio més alta significa que l'empresa té més solvència i més capacitat de pagament. Per això es considera un bon senyal.

D'altra banda, una ràtio baixa significa que l'empresa té menys solvència i menys capacitat de pagament. Això es considera senyal d'alerta.

En conclusió, calcular la ràtio de deute duna empresa és una eina útil per ajudar-nos a prendre decisions informades. Conèixer el resultat de la ràtio ens ajuda a avaluar la solvència de l'empresa i determinar si estem en condicions de fer-ne una inversió.

Com es calcula el ràtio

La ràtio és una mesura financera que utilitzen els inversors, els bancs i les organitzacions financeres per mesurar la salut financera d'una empresa. Hi ha diferents tipus de ràtios, cadascun amb un objectiu únic. Les ràtios principals inclouen, però no es limiten a les següents:

Ràtios de Rendibilitat

 • Retorn Sobre El Patrimoni Brut (ROE): aquesta mesura el benefici generat per lempresa en relació amb el patrimoni total.
 • Retorn Sobre Els Actius (ROA): aquesta mesura el benefici generat per lempresa en relació amb els seus actius.
 • Retorn Sobre La Inversió (ROI): aquesta mesura el benefici generat per lempresa en relació amb la inversió del propietari.
Et pot interessar:  Com Tenir Un Feed Bonic a Instagram

Relació de liquiditat

 • Raó De Corrent (Rac): aquesta mesura la capacitat duna empresa per pagar les seves obligacions a curt termini amb els seus actius corrents.
 • Raó De la Prova Àcida(ATP): aquesta mesura la quantitat d'efectiu i altres actius líquids que una empresa té per cobrir els seus corrents passius.
 • Raó Del Capital De Treball (CTR): aquesta mesura la quantitat de capital de treball que és requerit per executar les seves operacions.

Solvència Financera

 • Raó de Deute: aquesta mesura la quantitat de deutes duna empresa en relació amb el seu patrimoni.
 • Raó de Patrimoni: aquesta mesura el grau de dependència de lempresa del finançament extern de deutes.
 • Raó D'Endeutament: aquesta mesura el grau d'endeutament que hi ha a una empresa.

Calcular les ràtios financeres és una part imprescindible de la gestió financera duna empresa. Per calcular la ràtio correctament és important tenir una comprensió clara dels actius, passius, ingressos i despeses. Aquestes dades es recopilen i es fan servir per calcular i analitzar les ràtios per avaluar la salut financera d'una empresa.

Com fer Online
Exemples Online
Nucli Online
Tramitacions Online