Pwy welodd fy mhroffil ar Instagram?

I lawer ohonom mae Instagram wedi llwyddo i'n swyno, cymaint fel ein bod yn rhannu llawer o'n bywyd ar y platfform cymdeithasol hwn a dyna pam, Mae'r chwilfrydedd yn codi i wybod pwy welodd fy mhroffil Instagram. P'un ai i wybod pwy sy'n ysbïo arnom, neu os oes gennych gyfrif busnes, faint o bobl sy'n edrych ar ein cynnyrch.

Ond yn wahanol i'r sylwadau "hoffi" y mae pobl eraill yn eu gadael ac sy'n weladwy ar unrhyw un o'ch postiadau, mae gweld pwy ymwelodd â'ch proffil ychydig yn anoddach. Mewn gwirionedd, efallai bod llawer o gymwysiadau neu driciau o'r rhyngrwyd wedi'u hargymell i chi, fodd bynnag, ni waeth beth rydych chi'n edrych amdano, ni fyddwch yn dod o hyd i'r ateb. Gan fod llawer o'r awgrymiadau rydych chi wedi gallu eu clywed yn ddim mwy na thriciau i gael tocynnau gwe.

Mewn sawl sefyllfa mae'r cymwysiadau neu'r triciau hyn maent yn ffasadau troseddwyr seiber edrych i lenwi'ch dyfais malware a thrwy hynny allu dwyn gwybodaeth a lluniau o'ch ffôn symudol. Am y rhesymau hyn rydym yn bwriadu rhoi'r cyngor gorau i chi ynghylch pwy welodd fy mhroffil ar Instagram a'ch atal rhag bod yn un arall ar y rhestr.

Peidiwch â defnyddio'r cymwysiadau hyn i wybod pwy welodd fy mhroffil ar Instagram

Rydym yn gwybod yr hoffem i gyd gael mynediad at gais sy'n dweud wrthym pwy welodd ein proffil, ond nid yw hyn yn bosibl, nid oes hyd yn oed un a all adlewyrchu pwy a'i delweddodd.

Mae'r holl dudalennau a chymwysiadau hyn sy'n addo bod yn ddefnyddiol gwybod pwy welodd fy mhroffil ar Instagram, yn siom llwyr, nid oes yr un ohonynt yn cyflawni'r swyddogaethau a nodwyd ac i ddangos botwm.

Qmiran.com

Mae'r dudalen hon yn cynnig gwybodaeth i chi am y rhai sy'n eich rhwystro chi a'r rhai sydd wedi rhoi'r gorau i'ch dilyn am ddim a heb ofyn am wybodaeth bersonol. Hefyd o fewn ei swyddogaethau ceir dadansoddiad o'ch cyhoeddiadau ar ffurf graddio yn seiliedig ar y mwyaf "hoffi" y maent wedi'i dderbyn, yn ogystal â'r sylwadau.

Gallwch hefyd weld lluniau preifat o'ch dilynwyr a gwybod pryd mae defnyddwyr eraill wedi'u cysylltu. Fodd bynnag, er ei fod yn cynnig yr opsiwn o wybod pwy sy'n delweddu'ch proffil, profwyd nad yw'r swyddogaeth hon yn gweithio.

Byddaf yn gosod

Dyma'r cymhwysiad trap ar gyfer y rhai sy'n defnyddio system weithredu iOS, Daeth yn boblogaidd iawn pan ddaeth allan gyntaf fel ateb i ddarganfod pwy edrychodd ar fy mhroffil Instagram, ond cyn gynted ag y cododd, fe'i canfuwyd pan ddarganfuwyd ei fod yn gwbl dwyllodrus a chafodd ei dynnu'n gyflym o'r "App Store" .

Fodd bynnag, yna creodd ei ddatblygwr Turker Bayram y cymhwysiad nesaf a geir ym mheiriant chwilio Google.

Sut edrychodd fi ar Instagram

Mae ei swyddogaethau'n debyg iawn i'r un flaenorol a grybwyllwyd eisoes, gyda'r gwahaniaeth hynny Mae wedi'i anelu at ddyfeisiau Android ar Google Play.

Mae'r cymhwysiad hwn yn gweithio mewn ffordd sy'n creu platfform sy'n hafal i un Instagram a defnyddwyr ac sy'n gwneud i ddefnyddwyr gredu eu bod yn mewngofnodi, pan fyddant yn cyfeirio eu data mewn gwirionedd at weinydd sydd wedi'i gynllunio i ddwyn gwybodaeth.

Instaagent

Crëwyd y cymhwysiad hwn ar gyfer iOS ac Android, a'i ddefnyddwyr wrth chwilio dewch o hyd i'r ateb i bwy allai weld eich proffil, hefyd wedi dioddef platfform twyllodrus. Mewn gwirionedd, profwyd bod y gweinydd hwn yn dwyn cyfrineiriau ac yn eu hailgyfeirio i anhysbys arall.

Ar ôl nifer o gwynion gan y rhai a oedd wedi ei lawrlwytho, darganfuwyd ei fod hefyd yn cael ei ddefnyddio i gyhoeddi lluniau amhriodol ac nad oeddent wedi'u hawdurdodi a'u hanfon hyd yn oed sbam.

Rhan gadarnhaol hyn i gyd yw bod y cymwysiadau hyn Maent wedi cael eu symud o siopau symudol a pheiriant chwilio Google. Fodd bynnag, datblygwyr malware Maent yn gyson yn creu mwy o drapiau i ddwyn gwybodaeth pobl a phriodi eu data.

Ac er bod gan y cymwysiadau hyn oes fer mewn siopau, erbyn iddynt gael eu darganfod i fod yn dwyllodrus, mae llawer o bobl wedi dioddef eu twylliadau. Am y rheswm hwn byddwn yn dangos i chi isod yr hyn y dylech ei wneud os byddwch yn lawrlwytho unrhyw un ohonynt.

Cyngor rhag ofn eich bod wedi lawrlwytho unrhyw un o'r cymwysiadau hyn

Rhag ofn eich bod eisoes wedi gosod cais y cyfeiriais ato o'r blaen, gallwch sylwi ar unrhyw un o'r problemau canlynol:

  • Wrth ddefnyddio Google mae'ch ffôn yn dechrau arafu.
  • Mae'ch ffôn symudol yn diffodd weithiau heb eglurhad.
  • Rydych chi'n cael anhawster wrth fewngofnodi i Instagram.
  • Nid yw'n cydnabod sawl swydd rydych chi wedi'u gwneud o'ch proffil.

Os oes unrhyw un o'r problemau hyn yn digwydd i chi, rydym yn argymell eich bod yn mynd i mewn i Instagram gyda'r cyfrinair olaf i chi ei ddefnyddio, Os na allwch ei wneud, gofynnwch iddynt anfon e-bost adfer cyfrinair atoch a'i newid.

Dadosod y cais

Os ydych chi'n amau ​​cais, y peth mwyaf synhwyrol yw ei ddadosod fel rhagofal. Yn dilyn hynny, newidiwch holl gyfrinair tudalennau a gweinyddwyr y byddech chi wedi'u defnyddio ar eich ffôn symudol yn yr amser y gwnaethoch chi osod y cymhwysiad twyllodrus.

Wrth newid y cyfrinair ar Instagram, mae'n rhaid i chi fynd i'r adran sy'n dweud "Golygu proffil" a dewiswch yr opsiwn o "Newid cyfrinair", Bydd yn rhaid i chi ysgrifennu'r un sydd gennych chi ar hyn o bryd ac yna ei newid i'r un newydd. Fel hyn rydych chi'n adfer diogelwch eich cyfrif.

Pa ddewisiadau amgen rhyngrwyd y gallaf eu defnyddio i ddarganfod pwy welodd fy mhroffil Instagram?

Mae yna ddigon o ddewis a cymwysiadau sy'n caniatáu ichi ddadansoddi'ch cyfrif ac sy'n fwy diogel na'r rhai sy'n honni eu bod yn gwybod pwy sy'n gweld eich proffil. Hefyd ymhlith y swyddogaethau sydd gan y llwyfannau hyn mae eich hysbysu am y cyd-ddilynwyr, sydd wedi dechrau neu roi'r gorau i'ch dilyn, beth fu'ch cyhoeddiadau mwyaf poblogaidd, rhoi sylwadau ac edrych arnynt ac fel hyn rydych chi'n gwybod pa effaith y mae wedi'i chynhyrchu ar eich cynulleidfa. Yn eu plith mae:

  • Yn gyflym
  • Statusbrew
  • Torf dorf
  • Instagress

Sut i wybod pwy welodd fy mhroffil ar Instagram?

Yn union nid yw'n bosibl gwybod pwy sy'n gweld eich proffil ar y rhwydwaith cymdeithasol hwn, fodd bynnag, mae Instagram yn cynnig rhai triciau i chi ddod o hyd i rai defnyddwyr sydd wedi pasio trwyddo.

Dilynwyr

Dyma'r opsiwn amlycaf, oherwydd yn yr adran hon byddwch yn gwybod pwy ddechreuodd eich dilyn ac wrth gwrs gwelodd y person hwnnw eich proffil cyn gwneud y penderfyniad.

Hoffi a sylwadau

Mae'r dewis arall hwn hefyd yn sylfaenol iawn, mae'n ymwneud ag adnabod y defnyddwyr olaf a roddodd “debyg” neu a adawodd sylw ar rywfaint o gynnwys y gwnaethoch ei uwchlwytho. Mewn gwirionedd, mae yna bobl nad oes ots ganddyn nhw "fel" hyd yn oed hen swyddi, Fel hyn, gallwch weld pwy sy'n gwirio'ch proffil.

Delweddau Stori

Mae'r tric hwn ychydig yn fwy cywrain, ond mae'n rhaid i chi gofio hynny Mae'n ddata a fydd yn cael ei ddileu ar ôl 24 awr, felly bydd yn rhaid i chi fod yn gyflym. Yn yr ystyr hwn, mae'n un o'r ffyrdd mwyaf anffaeledig o wybod pwy sy'n gweld eich proffil heb adael olrhain neu olrhain, hynny yw, nid yw'n eich dilyn nac yn rhyngweithio â chi.

Y gamp sydd â'r swyddogaeth hon yw lanlwytho o leiaf un swydd y dydd fel y gallwch chi adolygu'r ystadegau pan fyddwch chi eisiau gwybod pwy stopiodd ar eich proffil. Ac i gyflawni hyn, mae'n rhaid i chi fynd i'r stori y gwnaethoch chi ei llwytho i fyny, llithro'r bar i fyny a bydd yn dangos y rhestr o wylwyr i chi. Yn ychwanegol at y rhai nad ydyn nhw'n dilyn, bydd yr opsiwn i'w ddilyn yn ymddangos wrth eu hymyl.

Ystadegau

Mae'r cais hwn yn rhoi i chi gwybodaeth werthfawr fel cyfanswm nifer y dilynwyr. Er nad yw'r swyddogaeth hon yn rhoi union enw defnyddwyr i chi, os yw'n cynnig y dinasoedd neu'r gwledydd y maent yn cysylltu â hwy, yr oedran, y rhyw amlycaf a'r dyddiau y maent yn fwyaf gweithgar, tynnir yr holl wybodaeth hon o'r gynulleidfa.

Fel y dywedasom wrthych ar y dechrau, Nid oes unrhyw ffordd berffaith o wybod pwy all weld eich proffil a pheidio â rhyngweithio â chi. Argymhellir yn gryf eich bod yn dilyn peth o'r cyngor yr ydym wedi'i ddweud wrthych.

Oherwydd y gellir defnyddio'r wybodaeth bersonol sydd gennych ar eich Instagram ar gyfer pethau drwg dirifedi a all effeithio arnoch chi, rhag ofn eich bod wedi lawrlwytho a gosod unrhyw un o'r cymwysiadau twyllodrus a ddisgrifiwyd gennym uchod.

Mae yna lawer o achosion o gam-drin seiber sydd wedi dod i ben yn wael iawn, gan ddechrau trwy niweidio enw da'r unigolyn, hyd yn oed yn cyflawni troseddau i gael data preifat. Beth bynnag, ni ddylid cymryd yn ysgafn y posibilrwydd eich bod yn un o'r dioddefwyr.

Y ffordd orau o wybod pwy welodd fy mhroffil a chlirio bod chwilfrydedd gan ddilyn yr opsiynau y mae rhwydwaith cymdeithasol Instagram ei hun yn eu cynnig i chi, ers fel hyn bydd yr holl wybodaeth yn cael ei gwarchod. Mewn gwirionedd, nid oes angen gosod data ychwanegol a allai fod yn amheus. Mae'r platfform yn gyfrifol am gael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhai sy'n edrych i glirio amheuon, ond yn ei dro mae hefyd yn amddiffyn pawb y mae'n well ganddyn nhw aros yn anhysbys neu fynd trwy'ch proffil ar unrhyw siawns. Yn unrhyw un o'r achosion hyn nod Instagram yw diwallu pob angen gan ei holl ddefnyddwyr.

 

 

 

 

 

 

 

 Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo

Stop Creadigol*
Darganfod Ar-lein*
IK4*
MyBBMeMima*
Ei brosesu *
llawlyfr mini *
A Sut i Bawb Am Dechnoleg
Tarabou*
Enghreifftiau NXt*
GamingZeta*
Cylchgrawn Lafa*
MathYmlacio*
llyfrgell triciau*
ParthHeroes*
MathYmlacio*