Beth yw delwedd hysbysebu a beth yw ei nodweddion?

Maen nhw'n dweud bod llun yn werth mil o eiriau, felly heddiw rydyn ni'n dod â'r holl fanylion atoch chi beth yw delwedd hysbysebu a'i nodweddion ... Ni allwch ei golli!

hysbysebu-delwedd 2

Beth yw delwedd hysbysebu

Mae'r byd heddiw yn cael ei nodi gan dechnolegau sy'n rhoi amlygrwydd i'r gweledol. Gwybod beth yw delwedd hysbysebu Mae’n anghenraid anochel yn yr amseroedd hyn lle’r ydym yn rhan o fydysawd sy’n symud ac yn gweithio’n seiliedig ar ymgyrchoedd sydd, dim ond drwy ddangos delwedd, yn hyrwyddo unrhyw beth o gynnyrch syml i ffordd soffistigedig o fyw.

Dyma fewnbwn hanfodol ymgyrchoedd hysbysebu, y bwriedir i'w datgeliad bwriadol ddylanwadu ar benderfyniad prynu defnyddiwr sydd wedi'i gipio trwy ddelwedd sy'n hyrwyddo cynnyrch neu frand.

hysbysebu-delwedd 4

Nid yw'n gyfrinach i unrhyw un mai nod brandiau masnachol yw ennill lle yn y farchnad. Cyflawnir hyn unwaith y bydd yr arbenigwyr wedi llwyddo i ddenu sylw darpar gleientiaid, y bydd eu dewis yn dylanwadu'n gryf ar leoliad y cynnyrch neu'r brand.

Ar y pwynt hwn rydym am eich gwahodd i ddarllen y yn y ddolen ganlynol y  Elfennau brand

Er mwyn cyrraedd y nod hwn, mae gan hysbysebwyr strategaethau diddorol; fodd bynnag, ymhlith y pwysicaf yw'r delwedd hysbysebu.

hysbysebu-delwedd 3

Hanes Ychydig

I'r rhai a aned yn yr amser hwn o ddefnyddwyr Rhyngrwyd a rhwydweithiau cymdeithasol, mae'n anodd dychmygu sut oedd y byd cyn y Rhyngrwyd.

Hyd at ymddangosiad radio a theledu yn yr XNUMXfed ganrif, roedd hysbysebu'n gweithredu gan ddefnyddio delweddau a thestunau a oedd, er mwyn hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau, yn ymddangos mewn papurau newydd a chylchgronau, gan gyrraedd cynulleidfa fawr.

hysbysebu-delwedd 8

Mae’r bydysawd digidol a datblygiad TGCh wedi newid y ffordd yr ydym yn ymwneud â’r byd, gan gynnwys y celfyddydau sy’n gynnyrch dychymyg dynol.

Mae hysbysebu, yn ymwybodol o’r pŵer aruthrol y mae hyn yn ei awgrymu, wedi rhoi bydysawd dihysbydd y celfyddydau gweledol at wasanaeth diwydiant, yn grud bron pawb. hysbysebu delweddau a welwn heddiw.

Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych pam, er gwaethaf amser, y delwedd hysbysebu Dyma'r adnodd a ddefnyddir fwyaf gan frandiau o hyd, heddiw mewn fformat digidol.

hysbysebu-delwedd 9

Pwrpas 

a delwedd hysbysebu Delwedd weledol ydyw, a'i hamcan yw cyfleu neges at ddibenion masnachol a hysbysebu. Felly, ei ddiben yw dal sylw defnyddwyr, i ddeffro yn eu plith ddiddordeb a chwilfrydedd ynghylch cynnyrch neu wasanaeth.

Er mwyn datblygu delweddau hysbysebu sy'n ymateb i anghenion cwsmeriaid, mae'n hanfodol gwybod ymddygiad defnyddwyr. I wneud hyn, rydym yn eich gwahodd i ddarllen y ddolen ganlynol o'r enw Ymddygiad defnyddwyr

hysbysebu-delwedd 10

Y defnydd o'r rhain delweddau hysbysebu, a'r delweddau eu hunain, wedi esblygu trwy gydol hanes, gan gyfrif am y gwahanol brosesau - diwylliannol, cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol, addysgol, ac ati - y mae cymdeithas yn byw.

Bŵm y ddelwedd hysbysebu

Mae ein bywyd bob dydd yn llawn delweddau. Mewn gwirionedd, mae ein ffonau symudol yn cofnodi'r hyn rydyn ni'n ei fwyta, pwy rydyn ni'n cwrdd â nhw, a'r lleoedd rydyn ni'n ymweld â nhw.

Yn yr un modd, mae delweddau fformat mawr sy'n cael eu gosod ar hysbysfyrddau ar hyd y ffordd neu mewn adeiladau uchel, yn ogystal â  baneri (corfforol neu ddigidol), a'r graffeg di-rif sy'n gyffredin yn y rhwydweithiau at ddibenion hyrwyddo.

Yn ddiamau, mae technoleg a thrawsnewid digidol wedi hybu'r cynnydd mewn hysbysebu delweddau. Gellir cynnwys y delweddau hyn yn y farchnad ddigidol. Yn yr ystyr hwn, rydym yn eich gwahodd i ddarllen y ddolen ganlynol o'r enw Hysbysebu Digidol

hysbysebu-delwedd 12

Pwysigrwydd 

Delweddau hysbysebu Maent yn elfennau o arwyddocâd mawr i ddynoliaeth, oherwydd yn ogystal â bod yn dystiolaeth o allu creadigol y bod dynol, maent yn dystiolaeth gymdeithasol sydd, oherwydd eu gallu i addasu, yn dangos y tueddiadau a adlewyrchir yn nheimlad pob cyfnod.

Mae emporiums mawr y farchnad yn gwbl ymwybodol o botensial yr adnodd gweledol hwn, a dyna pam y maent wedi perffeithio ei ddefnydd at ddibenion hysbysebu. Daliwch ati i ddarllen!

Agweddau i'w hystyried mewn delwedd hysbysebu

PRECISION

Nid oes angen unrhyw beth arall ar ddelwedd berffaith; Fodd bynnag, nid yw'r manteision a gynigir gan destun hysbysebu da yn cael eu hanwybyddu gan arbenigwyr, sy'n parhau i ddefnyddio llwyddiant y ddeuawd hon (delwedd / testun) i gyflawni mwy o fanylder yn y neges a anfonir at ddefnyddwyr.

hysbysebu-delwedd 14

Ymddiriedolaeth

Un da delwedd hysbysebu yn ennyn hyder yn yr hyn y mae'n ei hyrwyddo. Cynhyrchu’r teimlad hwn yw un o’r heriau mwyaf ym myd hysbysebu, gan fod yn rhaid i arbenigwyr ddal sylw cynulleidfaoedd cynyddol anghrediniol a heriol.

ymddiriedaeth-cyhoeddusrwydd 15

Effaith

Mae'r agwedd hon yn bwysig iawn wrth gysylltu â defnyddwyr, gan fod a delwedd hysbysebu sy'n gallu cynhyrchu effaith (cadarnhaol neu negyddol) byth yn mynd heb i neb sylwi.

Trylediad

Felly, a delwedd hysbysebu gyflawni ei genhadaeth, rhaid rhoi cyhoeddusrwydd eang iddo.

Heddiw, diolch i dechnoleg, hysbysebu delweddau Mae ganddynt fanteision lluosog, gan fod eu hyblygrwydd yn rhoi mynediad iddynt i wahanol sianeli digidol.

Yn gymaint felly, y gall yr un ddelwedd fod yn bresennol mewn ymgyrchoedd ar-lein ac mewn ymgyrchoedd traddodiadol, sy'n arwain at ei lledaenu a'i defnyddio, am gost isel.

agweddau-hysbysebu 17

Nodweddion y ddelwedd hysbysebu

Creu delwedd hysbysebu Mae'n llawer mwy na rhoi elfennau ar hap at ei gilydd mewn ffordd fyrfyfyr. Rhaid i chi lwyddo i atgyfnerthu lleoliad brand neu gynnyrch ym meddyliau defnyddwyr, felly mae'n hanfodol ei fod yn cwrdd â nifer o nodweddion.

Emosiynol

y hysbysebu delweddau maent yn cario negeseuon emosiynol. Pan fyddant yn cynnwys pobl, mae'n bwysig iawn bod eu hwynebau a'u hagweddau yn ymateb i'r emosiynau y maent am eu cyfleu: poen, llawenydd, ansicrwydd, ofn, ac ati.

I gyflawni hyn, mae gan hysbysebwyr dechnegau sy'n caniatáu iddynt gyfuno lliwiau ac elfennau. Maent hefyd yn defnyddio ymadroddion sy'n cyfeirio at eiliadau penodol mewn bywyd er mwyn cysylltu'r derbynwyr â'u teimladau.

hysbysebu-emosiwn 19

bythgofiadwy

a delwedd hysbysebu rhaid ceisio bod yn fythgofiadwy. I wneud hyn, rhaid bod gan y creadigol syniadau awgrymog a defnyddio adnoddau diddorol fel atgof neu hiwmor, gan gyfeirio at sefyllfaoedd real sy'n cysylltu defnyddwyr â theimladau o fyfyrio neu chwerthin.

Mae hefyd yn briodol manteisio ar ffasiwn, a dewis a delwedd hysbysebu gydag elfennau neu gymeriadau tuedd.

cyhoeddusrwydd cofiadwy 20

Gwreiddiol

Dyma un o'r pwyntiau mwyaf arwyddocaol, gan fod llwyddiant graffeg yn seiliedig, ymhlith pethau eraill, ar ei wreiddioldeb.

La delwedd hysbysebu Rhaid iddo dorri'r mowld, mynd y tu hwnt i'r disgwyl a dianc o'r ystrydebau sy'n ychwanegu dim at y dychymyg.

Heddiw, diolch i'r adnoddau a gynigir gan y we, gallwn gael delweddau o ansawdd gwych sydd, ynghyd â chreadigrwydd a dawn, yn gwarantu gwreiddioldeb heb gynhyrchu mwy o fuddsoddiadau arian.

delwedd-gwreiddioldeb 21

perswadiol

Rhaid i'r ddelwedd hysbysebu argyhoeddi'ch cynulleidfa bod yr hyn rydych chi'n ei ddweud neu'n ei gynnig am eich cynnyrch neu wasanaeth yn well na'r hyn y mae'r gystadleuaeth yn ei ddweud neu'n ei gynnig mewn cynnig tebyg.

Hyrwyddol

 Yn wyneb y nodwedd hon, diwedd y delwedd hysbysebu mae i ddylanwadu ar arferion prynu defnyddwyr, y bydd y cynnyrch neu'r nwydd a gynigir yn angenrheidiol iddynt.

hysbysebu gwerthu 23

Moeseg

a delwedd hysbysebu rhaid iddo gydymffurfio â'r gwirionedd. Dylai entrepreneuriaid a hysbysebwyr osgoi'r demtasiwn i ddisgyn am hyrwyddiadau annheg neu dwyllodrus nad ydynt yn ymateb i realiti'r hyn y maent yn ei gynnig dim ond er elw.

Mae cyfrifoldeb a gonestrwydd yn dangos gwerthoedd moesegol hysbysebwyr, gan gryfhau eu henw da ymhlith defnyddwyr.

Strategol

a delwedd hysbysebu nid yw'n endid ynysig sy'n cael ei roi mewn gwactod i blesio defnyddwyr. Mae hi'n rhan o ymgyrch a ystyriwyd, a ddyluniwyd a'i rhoi ar waith i gyflawni pwrpas penodol. Mae ei ddefnydd, yn yr ystyr hwn, yn ymateb i strategaeth farchnata wedi'i strwythuro'n dda.

Rhaid i'r ddelwedd hysbysebu fod yn greadigol. Dyna pam mae'n rhaid i entrepreneuriaid wybod y gwahanol dechnegau. Rhowch y ddolen hon a gwybod y Technegau creadigrwydd busnes

delwedd strategaeth 25

Elfennau i greu delwedd hysbysebu

Er mwyn gallu gwneud eich delweddau hysbysebu eich hun, rhaid i chi ystyried yr elfennau sy'n ei ffurfio. Mae rhain yn:

Pennawd

Mae penawd y delwedd hysbysebu Ei ddiben yw ei gwneud yn haws i'r defnyddiwr ddeall y neges. Yn yr ystyr hwn, mae'n helpu i ganolbwyntio'ch ffocws a thynnu'ch sylw.

Slogan

Mae slogan yn destun byr, hawdd ei gofio sy'n cyfeirio'n greadigol at y brandiau, y cynhyrchion neu'r gwasanaethau sy'n cael eu hyrwyddo.

sloganau 26

Galwad i weithredu

Mae'r alwad deffro yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn marchnata digidol, er ei fod wedi bod yn rhan o'r byd sy'n amgylchynu cwmnïau ers blynyddoedd. hysbysebu delweddau.

Maent yn cynnwys galwadau am sylw sy'n annog y defnyddiwr i gymryd y cam cyntaf i gydgrynhoi trafodiad. Dyma: ffoniwch, ewch i'r wefan, cysylltwch â chynghorydd gwerthu neu ewch i'r siop, yn rhithwir neu'n gorfforol.

Gwybodaeth gyswllt

Dyma'r data y mae'r delwedd hysbysebu i gwsmeriaid ddod os ydyn nhw eisiau mwy o wybodaeth am y brand neu'r cynnyrch. Mae hyn yn cynnwys rhifau ffôn, e-bost, a rhwydweithiau eraill fel Facebook neu Instagram, ymhlith eraill.

delwedd cyswllt 27

Casgliad

La delwedd hysbysebu Mae wedi llwyddo i leoli ei hun yn y marchnadoedd digidol a thraddodiadol, o ystyried ei gost isel a'i hyblygrwydd.

Mae ei gwmpas gwych o ran hyrwyddo brandiau, cynhyrchion a/neu wasanaethau, a cheisio denu sylw defnyddwyr, wedi ei wneud yn arf Rhif 1 yn y byd marchnata.

Yn ogystal, mae ganddo'r pŵer i arwain y defnyddiwr i bwyso o blaid gweithredoedd sy'n gynhenid ​​i'r broses werthu, gan gynhyrchu proffidioldeb.

Oedd y deunydd hwn yn ddiddorol i chi? Gobeithiwn ein bod wedi darparu'r elfennau angenrheidiol i'ch cymell i greu eich delweddau hysbysebu eich hun. Os ydych chi'n barod, gwyliwch y fideo canlynol.Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo

Tiwtorialau Stopio Creadigol ar gyfer gemau
A Sut I Tiwtorialau ac Atebion