Negeseuon Pen-blwydd

Yn fwy na gweithred o gwrteisi pur, yn anfon ciwt a gwreiddiol negeseuon pen-blwydd Rhaid iddo fod yn ymarfer gweithred sy'n cael ei geni o'r galon.

Er mwyn cyflawni eich nod effaith, er mwyn creu argraff ar yr anwylyd hwnnw, byddaf yn eich tywys yn yr erthygl hon, lle byddaf yn rhoi cyngor ymarferol i chi, yn ogystal â gwahanol opsiynau a dewisiadau amgen i gyflawni'r nod hwnnw o blesio'ch teulu. neu goncro'ch partner, yn amlwg yn dibynnu ar gyrchfan derfynol y rheini llongyfarchiadau pen-blwydd Beth ydych chi'n bwriadu ei anfon?

Llongyfarchiadau pen-blwydd gwahanol yn ôl yr achlysur

Mae angen i ni rannu'r gwahanol negeseuon pen-blwydd yn ôl prif gymeriad y dathliad:

Ymadroddion dathlu i'ch rhieni

 • Mam heddiw eich bod chi'n troi blynyddoedd dwi'n dychwelyd yr un cariad rydych chi wedi'i roi i mi erioed a hoffwn ddymuno'r un hapusrwydd i chi â'r un rydych chi wedi dyheu amdano erioed.
 • Dad pen-blwydd hapus, ar y diwrnod hwn mae hapusrwydd eto yn ein llethu ac yn caniatáu imi ddweud wrthych faint yr wyf yn eich caru chi, y tu hwnt i'r cariad hwnnw yn tyfu o ddydd i ddydd gydag edrychiad eich athro a'ch gair cwnselydd.
 • Ar ddiwrnod y dathliad hwn, rwy’n teimlo mai chi yw mam y byd, nad oes golau yn gliriach na chi, dim lle cynhesach na’ch cwtsh, llongyfarchiadau mam.
 • Pen-blwydd hapus annwyl dad, peidiwch byth â stopio gwenu, disgleirdeb eich llygaid yw'r bara anhepgor a dyddiol sy'n rhoi'r ysgogiad i mi fyw. Rwy'n dathlu pen-blwydd eich genedigaeth ddwywaith oherwydd roedd hefyd yn ddechrau fy mywyd.

Llongyfarchiadau dathlu i'ch partner:

 • Cariad, gadewch imi eich deffro â chusan i ddweud wrthych faint yr wyf yn eich caru chi, parhau i gerdded llwybr bywyd wrth eich ochr a dymuno penblwyddi 1 a 100 yn fwy i chi.
 • Bob dydd rwy'n ailadrodd fy mod i'n dy garu di, heddiw ar eich pen-blwydd rwy'n adnewyddu fy awydd i'ch caru am byth ac yn treulio gweddill fy mywyd wrth eich ochr chi,
 • Yn rhy sychedig i setlo am sip byr ohonoch chi ar eich pen-blwydd, felly rwy'n eich gwahodd i fod gyda'ch gilydd am byth.
 • Pen-blwydd hapus fy nghariad, mae popeth aruthrol yn y bydysawd yn ffitio mewn fflach o olau, fel bywyd mewn eiliad dragwyddol os ydw i gyda chi.
 • Dewch i deithio gyda mi ar eich pen-blwydd o'r diwedd i'r diwedd, dewch i archwilio fy nghorff, fy nrysau a fy ffenestri, a dewch i archwilio fy ngobaith, fel y gallwch chi ddechrau bore'r diwrnod hwn yma yn fy mrest.

Negeseuon pen-blwydd i'ch ffrindiau

 • Dwi angen i chi hedfan fel gwylan a dathlu'ch diwrnod yn llawn cariad a hapusrwydd, rydw i angen i chi deimlo'r bisa a meddwl eich bod chi'n codi'r hediad gorau yn eich bywyd.
 • Hapusrwydd ar eich diwrnod ffrind annwyl i'r enaid, peidiwch â symud o'ch ystafell, gwisgwch y byd gobennydd a siawns na fyddwch chi'n breuddwydio'n well. Penblwydd hapus
 • Ar eich pen-blwydd, bydd fy nghalon yn blaned, mae fy mrest yn dŷ agored a byddaf yn fflydio fel seren rhag ofn dymuniad rydych chi'n mynd i'w wneud. Fe wnaf unrhyw beth i'ch gweld chi'n hapus.
 • Boed i ddiwrnod a phrynhawn y dydd hwn setlo yn eich llygaid i'ch gweld chi'n hapus cyn belled mai hwn yw'ch ffrind annwyl pen-blwydd rhyfeddol.

Negeseuon ar rwydweithiau cymdeithasol

Mae'r gwahanol rwydweithiau cymdeithasol yn cyflwyno ystod o bosibiliadau i chi anfon eich llongyfarchiadau i'r person hwnnw rydych chi'n ei garu a'i werthfawrogi cymaint, boed yn Twitter, Instagram, Facebook, Tik tok, hangout, WhatsApp, ymhlith eraill.

Maent i gyd yn cynnig gwahanol fannau y mae'n rhaid i chi addasu iddynt i gydymffurfio â'u hamodau a'u nodweddion cyhoeddi, gan fod yn her yr ydych yn dewis mynegi eich teimladau mewn nifer gyfyngedig o gymeriadau.

Nesaf, cynigiaf sawl awgrym i chi estyn llongyfarchiadau ar rwydweithiau cymdeithasol, er mai'r ddelfrydol fyddai rhoi llongyfarchiadau yn bersonol bob amser, y diffyg amser a phellteroedd daearyddol rhwng rhanbarthau a hyd yn oed rhwng un wlad i'r llall atal y person cyfarch person a ffafrio'r dewis o'r dulliau hyn i anfon y ganmoliaeth hon.

Enghreifftiau o sut y gallwch chi anfon negeseuon pen-blwydd trwy rwydweithiau cymdeithasol

 • Popeth sy'n gysylltiedig â negeseuon ar-lein a / neu symudol yw'r prif ddulliau cyfathrebu i dderbyn neu anfon llongyfarchiadau. Gellir gwirio hyn ar ddyddiadau fel y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, lle mae miliynau o negeseuon o obeithion, dymuniadau a dymuniadau da yn cylchredeg trwy'r llwyfannau cymdeithasol hyn; Weithiau nid yw'r negeseuon hyn yn cael yr effaith a ddymunir ac yn y diwedd maent yn ddim ond geiriau syml a di-liw sy'n dweud dim ac yn cyflawni ffurfioldeb yn unig, ymhell o'r bwriad o ddod yn fanylion gwych i anwyliaid.
 • Mae hynny hefyd yn realiti yn y llongyfarchiadau o ddathlu weithiau rydyn ni'n syrthio i'r un sefyllfa ac mae'r negeseuon sy'n cael eu hanfon yn y math hwn o ddathliadau yn tueddu i fod yn ddiflas a bob amser yr un peth, does ganddyn nhw ddim creadigrwydd neu fawr ddim, ac maen nhw'n gorffen yn y categori o atgofion dibwys ac yn y drôr o bethau anghofiedig.
 • Rhywbeth y dylech ei ystyried yw bod achosion mewn rhwydweithiau cymdeithasol lle mae cyfarchion, llongyfarchiadau neu negeseuon pen-blwydd,dim ond yn gyfyngedig i ymadroddion mor wag â: "HBD" (Pen-blwydd Hapus), llongyfarchiadau, "pen-blwydd hapus", "cael amser da", "mwynhewch eich diwrnod."
 • Hynny yw, fel pe bai dim ond ychydig o syniadau sy'n gweithio i'r lleiafswm, i gyflawni rhwymedigaeth a chyhoeddi ar twitter (sy'n fwy na 310 miliwn o ddefnyddwyr), ar Instagram (mwy nag un biliwn o ddefnyddwyr), ar Facebook (gyda mwy o ddau biliwn o ddefnyddwyr) neu'r WhatsApp poblogaidd (tua 450 miliwn o ddefnyddwyr) neges ddi-liw i gwrdd â pherson sy'n gorfod bod â phwysigrwydd yn eich bywyd.

Llongyfarchiadau allweddi i ben-blwydd ar rwydweithiau cymdeithasol

Llongyfarchiadau allweddi i ben-blwydd ar rwydweithiau cymdeithasol

Dywedaf eto mai'r peth delfrydol, ysblennydd i chi fyddai rhoi llongyfarchiadau wyneb yn wyneb, ond weithiau nid yw amser a / neu bellter yn caniatáu hynny. Yn y fath fodd fel ei bod yn realiti bod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn offerynnau sy'n eich helpu i raddau helaeth i oresgyn y rhwystrau hyn, ond rhaid i chi hefyd ystyried elfennau eraill a all eich helpu i ddyfeisio manylion arbennig, a dyna pam y gallwch chi yn aml gweld rhai allweddi i longyfarch yn wreiddiol ac yn galonnog trwy rwydweithiau cymdeithasol.

Ystyriwch y bydd eich negeseuon pen-blwydd yn gyhoeddus

Weithiau rydym fel arfer yn anghofio bod popeth a ysgrifennwn ar rwydweithiau cymdeithasol bob amser yn destun arsylwi'r cyfranogwyr a'u bod yn gyhoeddus, a gall hynny effeithio'n gadarnhaol neu'n negyddol ar ddelwedd yr anfonwr a derbynnydd y neges.

Dylech gofio ei bod yn naturiol, ar ddiwrnod dathlu ffrind neu ffrind, y bydd eu perthnasau i gyd yn cerdded trwy'r rhwydweithiau i weld y llongyfarchiadau cyn eu rhai hwy, fel bod yn rhaid i chi fod yn ofalus iawn gyda'r hyn rydych chi'n ei gyhoeddi, nid p'un a ydych chi'n mynd i gyhoeddi pethau sy'n bersonol iawn ac sy'n achosi camddealltwriaeth neu foment annymunol.

Pan fyddwch chi'n bwriadu ysgrifennu rhywbeth mwy agos atoch, defnyddiwch yr elfen neges breifat. Peidiwch â gwneud "pawen" coffaol yn fanylyn braf.

Ei wneud yn ddealladwy

Negeseuon gan llongyfarchiadau pen-blwydd Rhaid iddynt gael eu hysgrifennu'n dda, rwy'n eich cynghori i osgoi rhai anffurfiannau o'n hiaith, fel Anglicisms, os ydych chi eisiau ysgrifennu mewn iaith arall, mae'n iawn, ond ceisiwch beidio â chymysgu, mae hefyd yn osgoi defnyddio llythrennau bach a llythrennau bach yn anghywir, a'u hystyried fel amnewidiadau gwaharddedig o llythyrau, oherwydd eu bod yn atgas, dim byd o K yn lle Q, na'r defnydd o lythrennau cyntaf yn unig i ddweud neges uniongyrchol, fel "God Bless You" (DTB).

Rhaid i chi fod yn glir ac yn gryno. Peidiwch ag ailadrodd geiriau neu syniadau, gan ei fod fel arfer yn un paragraff. Defnyddiwch farciau atalnodi yn gywir. Awgrym Os oes gennych chi ymarfer ymarferol, os oes gennych chi broblemau ysgrifennu, defnyddiwch brosesydd geiriau eich cyfrifiadur (fel Word), mae gwirwyr sillafu.

Nid oes angen geiriau bob amser

Rydych chi am longyfarch, ond nid ysgrifennu, weithiau mae ganddo fwy o werth neu mae'n cael ei werthfawrogi'n fwy, gan rannu ffeil ddigidol amlgyfrwng sy'n gwneud i'r gweinydd deimlo'n fwy falch. Mae gan Twitter a Facebook rai manteision o ran rhannu'r mathau hyn o ffeiliau.

Os yw'n well gennych ac rydych yn falch o rannu dolen gan Groovshar lle rydych chi'n cyfarwyddo hoff gân gan y rhai sydd wedi'u difyrru neu eu difyrru; neu mae'n well gennych chi osod eich hoff ffotograff sydd wedi'i storio ar Flick; neu fideo YouTube, yn sydyn yn “retuit” rhywun enwog rydych chi am ei rannu neu ddolen Soundcloud lle gallwch chi chwarae cerdd o'ch dewis chi wedi'i datgan gan ei awdur ei hun.

Rhowch ddiffuantrwydd yn eich negeseuon pen-blwydd

Rhowch ddiffuantrwydd yn eich negeseuon pen-blwydd

Bydd geiriau cyson a syml bob amser yn well nag araith hir a diflas, mae vita yn gwneud pethau dim ond trwy ymrwymiad, os yw'r llongyfarchiadau i rywun nad oes gennych gyswllt dyddiol â nhw, ond yn achlysurol, yna peidiwch ag ymestyn cymaint, byddwch yn benodol ac ysgrifennwch ychydig Mae geiriau â gonestrwydd a pharch, oni bai eich bod yn ei deimlo mewn gwirionedd, yn osgoi syrthio i ormodedd o gariad.

Manteisiwch ac amlygwch eich creadigrwydd

Osgoi ailadroddus ac undonog yr ychydig syniadau sy'n cylchredeg a gyhoeddir ar y We, newid y ddeinameg, addasu eich creadigaeth, ei gwneud yn unigryw ac unigryw, er enghraifft, ceisiwch nad oes geiriau cyffredin yr achosion hyn o ddathliadau hyd yn oed yn eich negeseuon; Llongyfarchiadau, hapus neu ddathliad. Ceisiwch ddefnyddio eiliadau rydych chi wedi'u rhannu gyda'r person hwnnw, sy'n ddymunol, neu heriau sy'n cael eu goresgyn rhyngddynt, gadewch i'r geiriau egino o'ch meddwl, heb gymaint o anhyblygedd a strwythur.

Dangoswch yr ymdrech honno

Byddwch yn amyneddgar a chymerwch yr amser angenrheidiol, yn eich neges mae'n rhaid i chi ddangos eich ymdrech a'ch diddordeb mewn ysgrifennu rhai llinellau braf a dymunol ar gyfer rhywun annwyl, bod gwneud hynny yr un mor bwysig i chi ag i'r derbynnydd, coeliwch fi fod yr elfennau hynny'n rhoi gwerth iddo ychwanegu a gwerthfawrogi pob gair rydych chi'n ei ysgrifennu.

Osgoi cardiau post cyffredin

Cofiwch mai llongyfarch trwy rwydweithiau cymdeithasol yw'r ymgais i ysgogi ymateb o ddathlu a llawenydd yn y sawl sy'n dathlu pen-blwydd, yn y fath fodd, os byddwch chi'n anfon cerdyn post rydych chi wedi'i greu yn y ceisiadau llongyfarch neu ar y labeli ( emojis) mewn delwedd gyda chacen, bydd yn sicr o aros fel ffeil sydd wedi'i chofrestru yn eich cyfrif, fe'ch sicrhaf ei bod yn annhebygol y bydd rhywun yn gweld cerdyn post pen-blwydd am fwy nag un achlysur.

Os penderfynwch anfon rhywbeth tebyg mewn unrhyw ffordd, cymerwch i ystyriaeth bod golygyddion gwe sy'n eich helpu wrth greu'r math hwn o elfennau (Photoscape, Pixlr, Picmonkey, ymhlith eraill). Os yn lle hynny rydych chi'n bwriadu gwneud rhywbeth gyda mwy o broffesiynoldeb, yna gallwch ddefnyddio rhaglenni fel: Photoshop, Illustrator neu Corel Draw.

Peidiwch byth â bod yn rhy hwyr

Er bod rhwydweithiau cymdeithasol fel arfer yn eich atgoffa o ben-blwydd eich ffrind, ffrind neu aelod o'r teulu, nid yw bob amser o fewn eich cyrraedd ysgrifennu atoch mewn pryd, yna rydych chi'n colli'r diwrnod a gallech deimlo'n flin pan fyddwch chi'n penderfynu cyhoeddi'r llongyfarchiadau, fel bod Yn y diwedd, byddwch chi'n penderfynu peidio â chyhoeddi unrhyw neges amdani, yn yr achos hwn fy nghyngor i yw eich bod chi'n anfon neges at y preifat, yn ei egluro, yn ymddiheuro ac yn ei longyfarch, nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddangos hoffter ac anwyldeb tuag at anwylyd.

Byddwch yn ddiolchgar

Os mai chi yw'r rheswm am y dathliad a'ch bod wedi parhau i dderbyn trydariadau neu gyhoeddiadau am reswm eich dathliad, dylech bob amser ymateb i'r negeseuon hynny o anwyldeb, mewn ffordd gwrtais a serchog hefyd, cofiwch fod yna rai a feddyliodd amdanoch ac yn yr arfaeth , a gymerodd amser hefyd i ysgrifennu rhywbeth affeithiol gyda'r unig fwriad o'ch plesio, o leiaf rhowch RT neu debyg iddo.

Yr hyn y mae dyddiad gwych i'w ddathlu yw pen-blwydd a hyd yn oed yn fwy felly os mai rhywun annwyl yr ydych am ei blesio gydag anrhegion anfeidrol, weithiau ar gyfer gwahanol amgylchiadau yr ydym eisoes wedi egluro mai dim ond neges y gallwn ei hanfon, yna mae'n rhaid i chi anfon un dda, creadigol , sy'n dod yn neges pen-blwydd fwyaf arbennig y maen nhw wedi'i derbyn.

Mae'r cyfan yn dibynnu ar y bwriad

Beth yw'r newyddion da, nid oes angen i chi fod yn ysgrifennwr gwych i anfon y llongyfarchiadau arbennig hynny, mae'n rhaid i chi ddilyn y canllaw hwn a'r awgrymiadau hyn rydyn ni'n eu rhoi i chi gyda phleser ac yn amlwg yn rhoi gronyn o'ch creadigrwydd, cofiwch mai teimlo'r hyn rydych chi'n ei ysgrifennu yw ffordd dda o fynegi teimladau ac mae hynny'n gwneud y foment yn greadigol, hefyd yr achlysur yn unig ynghyd â'r ystyr sydd gan yr adloniant i chi yw'r cyflenwad perffaith i'r geiriau egino ar eich pen eich hun.

Rhowch gynnig arni, peidiwch â gadael i'ch hun ennill yn ôl y neges undonog di-liw a gwag, rhowch ychydig o'ch enaid a'ch calon a byddwch yn gweld y canlyniadau gwych y byddwch chi'n eu cyflawni ac fel y bydd rhywun annwyl yn teimlo'n falch ac yn falch o'ch neges, oherwydd yn amlwg bydd hynny a cyfarchiad dathlu sy'n symud i ffwrdd o'r ffurfiol o gyflawni'r dathliad, i ddod yn gyfathrebu puraf teimlad o lawenydd a'r cariad dyfnaf.Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo

Stop Creadigol*
Darganfod Ar-lein*
IK4*
MyBBMeMima*
Ei brosesu *
llawlyfr mini *
A Sut i Bawb Am Dechnoleg
Tarabou*
Enghreifftiau NXt*
GamingZeta*
Cylchgrawn Lafa*
MathYmlacio*
llyfrgell triciau*
ParthHeroes*
Newyddion Nosbi*
MathYmlacio*