Siawns na ddigwyddodd i chi eich bod ar ôl amser hir yn ceisio dod o hyd i berson i mewn Instagram Ond nid yw'n ymddangos i chi. Mae hyn yn normal, ac efallai eich bod chi'n meddwl pam ei fod yn digwydd. Mae'n syml pan mae Instagram yn eich blocio Mae'n eich cyfyngu rhag rhai swyddogaethau y gallech eu cyflawni gan gyfeirio at ryw broffil o'r rhwydwaith cymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw'n digwydd dim ond oherwydd bod y platfform yn penderfynu, pan mae Instagram yn eich blocio Mae'n gwneud hynny ar gais cyfrif defnyddiwr.

Nawr, pan mae Instagram yn eich blocio Mae hefyd yn ei wneud am resymau eraill nad oes a wnelont â chais person. Mae yna sawl achos o ryngweithio y gallwch chi eu cyflawni gan beri i Instagram orfod eich cosbi, dros dro neu'n barhaol. Dyna pam rydym yn argymell eich bod yn darllen y telerau ac amodau y mae'r platfform yn gofyn amdanynt ar adeg cofrestru yn ofalus.

A yw'n barhaol?

Mae'n dibynnu ar ddifrifoldeb y mater. Pan mae Instagram yn eich blocio Ar gais person, gellir newid y mesur fel arfer, sut felly? Wel, gall y person benderfynu a ddylid eich rhwystro chi am gyfnod o amser, neu, yn bendant. Y newyddion da yw bod Instagram yn caniatáu i'w ddefnyddwyr ddadwneud y mesur blocio y maent wedi'i gymhwyso i berson arall.

Nawr, pan mae Instagram yn eich blocio Oherwydd eich bod wedi torri ei delerau a'i amodau ar y platfform, mae'r sefyllfa'n newid. Yn yr achos hwn, bydd Instagram yn penderfynu pa raddau o sancsiwn fydd gennych chi; Mewn rhai achosion, rhwystrau dros dro ydyn nhw, ond yn y rhai mwyaf difrifol gallwch chi eu hwynebu nes bydd eich cyfrif yn cau'n derfynol yn y rhwydwaith cymdeithasol.

Pan mae Instagram yn eich blocio?: Darganfyddwch y rhesymau mwyaf cyffredin!

Mae'n bwysig nodi, mae'r mesur hwn nid yn unig yn cael ei gymhwyso i gyfrifon safonol, ond hefyd pan mae Instagram yn eich blocio Gallwch hefyd ei wneud yn eich cyfrif busnes. Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin yw eich bod wedi torri rhai o'u polisïau neu bolisïau preifatrwydd heb sylweddoli hynny.

Nawr yr unig ffordd i wybod pan mae Instagram yn eich blocio Mae unwaith y byddwch wedi defnyddio'r mesur; Nid yw Instagram yn rhybuddio pryd y bydd yn rhwystro defnyddiwr. Dyna pam, trwy'r erthygl hon, y byddwn yn eich dysgu am y rhesymau amlaf pam mae Instagram yn blocio cyfrif. Talu sylw ac osgoi rhwystrau!

Efallai bod gennych ddiddordeb: Sut i wybod a ydych chi wedi cael eich rhwystro ar Instagram?

  • Cam-drin wrth ddilyn a hoffi ar yr un pryd

Y rheswm mwyaf cyffredin pan mae Instagram yn eich blocio Yn yr achos rydych chi am gael dilynwyr ac yn hoffi ar yr un pryd. Er nad yw hyn i gyd yn ddrwg, gall cam-drin y strategaeth hon arwain at gael eich rhwystro ar Instagram. Gall hefyd gael ei achosi trwy ddefnyddio offer allanol i symleiddio'r dewis arall hwn.

Os ydych chi am atal Instagram rhag eich rhwystro oherwydd hyn, mae'n rhaid i chi wirio'ch cyfrif a gweld yr holl sbamwyr sydd wedi eich dilyn yn ddiweddar. Ar ôl ychydig, mae'n fwyaf tebygol bod yr holl gyfrifon hyn yn cael eu blocio oherwydd eu bod yn fwy na'u terfyn o ddilynwyr a rhyngweithio. Fel nodyn pwysig, byddwn yn darparu'r cyfyngiadau y mae Instagram yn eu gosod o ran nifer y dilynwyr a'r “hoff bethau” yr awr.

Terfynau a chyfyngiadau

Oherwydd y defnydd cyson o raglenni allanol i ennill dilynwyr, gweithredodd Instagram gyfres o gyfyngiadau o ran faint o hoffterau, sylwadau, dilynwyr a hoffwn y gall person eu trin yr awr. Dyna pam ei bod yn bwysig eich bod chi'n gwybod mai dim ond tua rhyngweithiadau 60 y gall defnyddiwr safonol eu derbyn yn yr un modd.

Nawr, rhag ofn nad yw'ch cyfrif yn safonol ond eich bod wedi creu defnyddiwr newydd yn ddiweddar, bydd y cyfyngiadau'n wahanol. Rhag ofn bod gennych gyfrif newydd, yr uchafswm y gallwch ei drin mewn sylwadau, hoff bethau, hoffterau a dilynwyr fydd oddeutu rhyngweithiadau 30 yr awr.

Yn yr un modd, bydd yn rhaid i chi ystyried bod Instagram yn caniatáu cyfanswm nifer y cyfranddaliadau 1440 yn ddyddiol yn unig. Gan ystyried yr holl ryngweithio, o'r canlynol ac yn ei ddadlennu fel rhwystrau a rhyngweithiadau yn gyffredinol. Felly os ydych chi am atal Instagram rhag eich rhwystro, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n mynd y tu hwnt i'r terfynau hyn.

  • Fideos sy'n torri rheoliadau Instagram

Y gobaith yw y gall Instagram rwystro defnyddiwr trwy fynd yn groes i bolisïau a pholisïau preifatrwydd y defnyddiwr. Dyna pam, mae defnyddwyr sy'n cyhoeddi cynnwys sy'n gysylltiedig â chyrff noeth, themâu rhywiol neu drais beth bynnag yn cael eu hystyried yn amhriodol ac mae ganddyn nhw'r risg o gael eu rhwystro.

  • Defnyddio dyfeisiau a chyfeiriadau IP amrywiol

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae Instagram yn eich blocio ac nad oes bron unrhyw ddefnyddiwr yn amau ​​oherwydd defnyddio dyfeisiau lluosog a chyfeiriadau IP wrth fewngofnodi i'ch cyfrif Instagram. Nawr, er mwyn atal hyn rhag digwydd, rhaid i chi gadarnhau trwy neges destun eich bod yn mynd i mewn o ddyfais arall; Fel hyn bydd llai o bosibiliadau blocio.

Bloc Instagram: Hyd

Ydych chi wedi sylwi bod Instagram wedi eich rhwystro chi? Un o'r prif ffyrdd o wireddu hyn yw bod y platfform yn cyfyngu ar y defnydd o wahanol swyddogaethau. Hefyd, ni allwch ddilyn person arall neu i'r gwrthwyneb. Ond peidiwch â phoeni, nid chi yw'r unig un sydd wedi bod drwyddo. Fel rheol, nid yw defnyddwyr yn sylweddoli'r rheswm pam mae'r rhwydwaith cymdeithasol wedi'i rwystro; yr achos mwyaf cyffredin oedd torri rheolau a pholisïau Instagram.

Gweithred neu fesur dywededig wedi'i gymhwyso pan mae Instagram yn eich blocio Mae dros dro fel arfer. Mewn rhai achosion maen nhw'n rhybuddio, ond yn y mwyafrif ddim. Nawr y cwestiwn yw, pa mor hir yw'r rhwystr hwn? Mewn rhai achosion, mae'r hyd yn fyrrach nag yr ydych chi'n ei ddychmygu. Yn ddelfrydol, bydd Instagram yn eich hysbysu o'r hyd. Fodd bynnag, os na, dylech wybod mai'r amser bras yw oriau 6, hyd at ddiwrnodau 7.

A all y rhwystr bara mwy nag wythnos?

Rhag ofn bod Instagram wedi blocio rhai swyddogaethau penodol, mae'n bwysig nodi nad yw'r platfform fel arfer yn ymestyn y bloc am fwy nag wythnos. Fel rheol, yn y math hwn o amgylchiadau dim ond ychydig oriau neu ddiwrnod 1 ar y mwyaf y mae'r rhwystr yn para, yn dibynnu ar y toriad rydych chi wedi'i gyflawni.

Instagram: Clowch yr opsiwn "dilyn"

Os ydych wedi sylwi bod Instagram wedi rhwystro'r swyddogaeth hon, mae'n fwyaf posibl eich bod wedi torri ei rheolau ac nad ydych wedi sylwi. Fel y soniasom yn gynharach, mae'r sefyllfaoedd hyn yn gyffredin iawn yn y rhwydwaith cymdeithasol. Dyna pam, trwy'r erthygl hon, y byddwn yn esbonio'r achosion amlaf y mae Instagram wedi rhwystro'r opsiwn o ddilyn yn eich cyfrif.

Nawr, bod yn Instagram yn un o'r llwyfannau mwyaf a mwyaf poblogaidd heddiw; Mae'n arferol i lawer o ryngweithio fynd heb i neb sylwi. Fodd bynnag, er mwyn osgoi'r damweiniau annifyr yn eich cyfrif Instagram, rydym yn argymell eich bod yn osgoi'r hyn y byddwn yn ei egluro isod yn llwyr.

Achosion dros rwystro'r opsiwn dilyn

Y prif beth i osgoi blocio ar Instagram yw gwybod rheolau a pholisïau preifatrwydd y platfform. Er bod hyn yn amlwg iawn, nid yw pawb yn stopio i ddarllen y telerau ac amodau y mae'r platfform yn gofyn amdanynt ar adeg cofrestru. Felly, mae hyn yn arwain at rwystro nifer fawr o ddefnyddwyr, nad oes ganddyn nhw syniad beth wnaethon nhw o'i le. Rhowch sylw i'r achosion mwyaf cyffredin ac anghofiwch am y rhwystrau!

  • Rydych chi'n gofyn am ddilyn defnyddwyr yn ormodol

Os yw Instagram yn blocio'r opsiwn i chi barhau, yna dyma'r rheswm amlycaf. Felly ceisiwch osgoi syrthio i ormodedd a dilyn pobl o fewn y terfyn y mae'r platfform yn ei ganiatáu. Y foment y ceisiwch ragori ar yr 100 yn olynol mewn llai na 24 awr, bydd y platfform yn canfod yn awtomatig bod rhywbeth o'i le; Nid yw hwn yn weithred gyffredin ar ddefnyddwyr Instagram.

  • Cwyn gan ddefnyddwyr

Mae hyn yn digwydd pan ofynnwch am ddilyn person, ac mae'n gweld rhywbeth annymunol yng nghynnwys eich proffil; felly, gall y defnyddiwr roi gwybod am eich cyfrif. Fodd bynnag, pan mae Instagram yn eich blocio Ar gyfer cwyn, rhaid bod rheswm y gellir ei gyfiawnhau, neu doriad clir mewn perthynas â normau cymunedol. Felly, trwy broses ddilysu cyn cymryd unrhyw gamau.

  • Ymddygiad robot

Mae'n gysylltiedig ag ymddygiad amheus ar Instagram. Beth ydyn ni'n ei olygu wrth hyn? Mae'n syml iawn, os ydych chi'n cwympo mwy na gwneud sylwadau llawer yn eich rhyngweithiadau Instagram, rhoi hoff bethau mewn ffordd enfawr, a rhannu swyddi y tu hwnt i'r hyn a ganiateir; Bydd Instagram yn eich cysylltu â meddalwedd robot yn awtomatig. Byddwch yn ofalus ag ef, oherwydd fe allech chi wynebu cau eich cyfrif yn barhaol ac nid rhwystr dros dro.

  • Derbyn gormod o ddilynwyr mewn amser byr

Credwch neu beidio, gall Instagram hefyd rwystro'r opsiwn o ddilyn, am dderbyn gormod o ddilynwyr yn afresymol. Sut mae'r platfform yn ei ganfod? Wel, diolch i'r algorithm effeithlon sydd gan y rhwydwaith cymdeithasol. Felly, mae'n hawdd iawn nodi'r defnydd o raglenni allanol mewn defnyddwyr i gael dilynwyr mewn amser byr.Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo