Pan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys

Heddiw, mae galw mawr oherwydd rhyngweithio a defnydd cyson rhwydweithiau cymdeithasol yn y byd. Defnyddir y rhain i gyfathrebu â ffrindiau, mynegi teimladau a rhannu gyda'r gymuned rydych chi'n perthyn iddi fwy neu lai. Dyna pam, pan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys Nid yw'n arwydd da.

O ystyried y galw hwn wrth ddefnyddio'r rhwydwaith cymdeithasol, mae'n gwbl angenrheidiol hynny pan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys ceisir datrysiad yn gyflym fel bod gweithrediad y platfform yn effeithiol. Ac a yw hynny, Instagram Mae'n dod yn un o'r rhwydweithiau cymdeithasol enwocaf, gan adael ar ôl Facebook y Twitter, diolch i'w nodweddion a'i swyddogaethau rhagorol sy'n gwneud profiad y defnyddiwr yn fwy a mwy pleserus.

Beth yw Instagram?

Mae Instagram yn un o'r llwyfannau mwyaf ac enwocaf yn y byd, yn sefyll allan yn bennaf am ei gymhwysiad symudol. Diolch iddo, gall defnyddwyr rannu delweddau a fideos mewn amser real, gan gymhwyso nifer o effeithiau ffotograffig arloesol a hwyliog. Yn dilyn hynny, gellir rhannu'r delweddau hyn ar y platfform neu ar rwydweithiau cymdeithasol eraill.

Wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio'n bennaf o ffôn clyfar; Mae Instagram yn cynnig amrywiol offer i chi sy'n berthnasol i ffotograffau a fideos o hyd byr. Ar hyn o bryd, mae yna hefyd yr app ar gyfer y fersiwn bwrdd gwaith, fodd bynnag, mae hyn yn gyfyngedig iawn o'i gymharu â'r cymhwysiad symudol.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi: Beth yw Instagram a sut mae Instagram yn gweithio?

nodweddion

Ymhlith y nodweddion mwyaf rhagorol a welwch ar blatfform Instagram mae:

  • Yr opsiwn i ddilyn defnyddwyr o'r chwiliad.
  • Delweddu delweddau mewn amser real.
  • Archwiliwch grynhoadau o ffotograffau a fideos.
  • Creu eich sticeri wedi'u personoli.
  • Gwelliannau i offer a diweddariadau cyson.
  • Gweler awgrymiadau defnyddwyr.

Nawr, nid yw popeth mor berffaith. Ar sawl achlysur, mae'r platfform wedi cyflwyno problemau ac rydym wedi arsylwi pan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys. Mae'r gwall hwn fel arfer yn digwydd ar sawl achlysur, mae hyn oherwydd methiannau yng nghydrannau'r system neu gwymp y platfform ei hun. Fodd bynnag, mae yna sawl datrysiad ac yma rydyn ni'n eu hegluro.

Pan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys?: Darganfyddwch yma!

Iawn nawrpan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys? Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r gwall hwn fel arfer yn ymddangos pan fyddwch yn mewngofnodi i Instagram neu wrth lwytho'r dudalen yn y drefn honno. Mae fel arfer yn gysylltiedig â phroblemau cysylltedd, neu mewn rhai achosion problemau mewnol ar blatfform Instagram.

Fodd bynnag, mae'r rhwydwaith cymdeithasol hwn yn un o'r llwyfannau enwocaf a ddefnyddir ledled y byd; pan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys panig yn ymddangos. Ar y llaw arall, nid ydym byth yn hollol siŵr a yw'r bai oherwydd y ffaith bod y platfform wedi'i ollwng, neu os yw ein ffôn symudol, i'r gwrthwyneb, yn cyflwyno methiannau. Dyna pam, ar hyn o bryd mae yna fecanweithiau sy'n eich galluogi i wirio a yw Instagram yn methu.

Achosion

Fel y soniasom yn gynharach, pan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys Mae hyn oherwydd problemau a achosir gan gysylltiad rhyngrwyd gwael. Fodd bynnag, dyma rai o achosion y methiant hwn:

  • Cysylltiad rhyngrwyd gwael.
  • Presenoldeb firysau yn y system.
  • Mae IP yn mynd i'r afael â phroblemau, gan achosi gwallau cyfathrebu.

Pryd mae Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys?: Datrysiadau!

Ar ôl i'r achosion posibl gael eu hegluro pan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys, byddwn yn siarad am yr atebion y gallwch eu dewis i gywiro'r gwall Instagram hwn. Dylid nodi y bydd llawer o'r prosesau'n dibynnu i raddau helaeth ar y ffôn clyfar rydych chi'n berchen arno, fodd bynnag, mae'r mwyafrif yn dilyn yr un patrwm.

Felly, isod byddwn yn disgrifio'r atebion mwyaf effeithiol wrth adfer gweithrediad cywir Instagram. Talu sylw!

· Ailgychwyn ffôn clyfar oherwydd gwall Instagram

Un o'r atebion mwyaf sylfaenol a'r un sy'n dod i'r meddwl o sawl math o ddefnyddwyr yw ailgychwyn eich ffôn clyfar. Er ar yr olwg gyntaf mae'n ymddangos yn syml a diystyr; Pan fydd dyfais yn ailgychwyn ei phrosesau a'i gwasanaethau - gan gynnwys Instagram - cânt eu diweddaru neu eu cychwyn eto. Dyma'r opsiwn cyntaf ar hyn o bryd bod Instagram yn cyflwyno methiannau, gan ei fod yn un o'r rhai mwyaf ymarferol.

I gyflawni'r broses hon, rhaid i chi actifadu'ch dyfais rhag ofn y bydd wedi'i rhwystro. Yna, rhaid i chi wasgu a dal y botwm pŵer am ddwy eiliad; Mae hwn ar ochr yr offer. Unwaith y bydd y symbol ailgychwyn yn ymddangos bydd yn rhaid i chi ei wasgu i gyflawni'r broses. Ar ôl ailgychwyn y cyfrifiadur, nodwch y cyfrinair mynediad a gwiriwch fod Instagram yn gweithio'n gywir.

Gwiriwch gysylltedd rhwydwaith

Pan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys Mae hyn fel arfer oherwydd methiannau cysylltedd, neu wallau ym mhotocolau cyfathrebu'r rhwydwaith. Dyna pam rydym yn argymell eich bod yn gwirio neu'n dilysu eich cysylltiad rhyngrwyd.

Yn y rhan fwyaf o achosion, defnyddir y rhaglen Instagram ar ffonau smart trwy gysylltiad Wi-Fi. Felly, mae'n dod yn darged sy'n agored i wallau fel cryfder signal, pŵer, sylw ac amodau mewnol ac allanol eraill. Gan eich bod am ddatrys hyn, bydd yn rhaid i chi analluogi'r cysylltiad Wi-Fi o'ch ffôn clyfar a throi'r data symudol ymlaen i wirio a yw'r achos oherwydd gwallau cysylltiad.

Nawr, os ydych chi'n parhau i ddefnyddio data symudol a bod y gwall yn parhau, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n gwirio'r cysylltiad modem, neu'n ei ddatgysylltu am eiliad. Ar ôl cyfnod sylweddol o amser, ailgysylltwch ef a pherfformiwch y profion cysylltiad Instagram eto.

Gosodiadau dyddiad ac amser symudol

Mae'n un o'r nodweddion y mae defnyddwyr yn eu hystyried yn llai, gan eu bod o'r farn nad yw'n cael unrhyw effaith negyddol ar weithrediad yr ap. Fodd bynnag, os gwnewch y camgymeriad o osod amser a dyddiad anghywir ar eich ffôn clyfar, byddwch yn effeithio ar y prosesau cydamseru ar eich ffôn symudol, gan beri iddynt fethu a chynhyrchu gwallau o'r fath.

Dyna pam, rydym yn argymell eich bod yn gwirio'r dyddiad a'r amser ar eich ffôn clyfar. Sut i wneud hynny I wirio'r data hwn, neu os oes angen ei ffurfweddu ar ddyfais Android, rhaid i chi gyrchu'r gosodiadau ac yn y ffenestr sy'n ymddangos bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i'r “Gosodiadau Uwch”.

Ar yr adeg y byddwch chi'n dod o hyd i'r adran hon, rhaid i chi ei dewis, edrych am yr opsiwn "Dyddiad ac amser" a chyrchu ei osodiadau. Unwaith y byddwch chi yno, bydd yn rhaid i chi actifadu neu ddewis yr opsiwn “Dyddiad ac amser awtomatig”. Bydd hyn yn caniatáu i ddyddiad ac amser eich ffôn symudol gydamseru â Google.

Rhag ofn bod y gwall rhwydwaith anhysbys ar Instagram yn parhau i ymddangos, bydd yn rhaid i chi ddad-dicio'r opsiwn “Dyddiad ac amser awtomatig”, dewis yr opsiwn “Dyddiad gosod” trwy nodi dyddiad sy'n fwy na blynyddoedd 4 neu 5 ac arbed y newidiadau. Os yw gwneud yr Instagram hwn yn agor heb broblemau, gallwch fynd yn ôl i'r cyfluniad a gosod yr opsiwn “Dyddiad ac amser awtomatig” eto.

Glanhewch storfa a data Instagram

Mae'n arferol, gyda defnydd cyson o'r cymhwysiad ar eich ffôn clyfar, bod gwybodaeth amrywiol yn cael ei chasglu yn y storfa, lle mae elfennau sy'n gwella cyflymder mynediad a pherfformiad y cymhwysiad yn cael eu cartrefu. Fodd bynnag, gall crynhoad o'r data hwn achosi gwallau yn yr app, megis gwall rhwydwaith anhysbys.

Er mwyn osgoi hyn ac i'r cais redeg yn esmwyth, rydym yn argymell eich bod yn clirio ac yn dileu'r storfa hon, yn ogystal â'r data. I wneud hyn, mae'n rhaid i chi fynd i osodiadau eich ffôn symudol, chwilio am "Storio", yna ewch i "Data cached" dewiswch yr opsiwn hwn a chlicio ar "Derbyn". Ar ôl ei wneud, gwiriwch a yw Instagram yn gweithio'n gywir.

Oni allwch gyrchu'r platfform pan fydd Instagram yn dweud gwall rhwydwaith anhysbys?: Diweddarwch yr app!

Am resymau diogelwch, yn ogystal ag er mwyn i'r cymwysiadau weithredu'n well, mae'n hanfodol cadw'r diweddariadau'n gyfredol. I wneud hyn, rhaid i chi wirio a oes diweddariadau yn yr arfaeth ar Instagram, rhag ofn na chânt eu lawrlwytho'n awtomatig.

I weld y diweddariadau hyn, rhaid i chi fynd i ap Google Play Store, chwilio am y ddewislen "Fy apiau a gemau" a bydd y diweddariadau sydd ar ddod yn cael eu dangos. Yn dilyn hynny, bydd yn rhaid i chi ddewis yr ap lle rydych chi am berfformio'r diweddariad - Instagram yn yr achos hwn -, a phwyso'r botwm "Diweddariad" yn y drefn honno.

Instagram: Sut i wybod a yw i lawr?

Gallwn weld bod sawl dewis arall ar hyn o bryd i ddatrys y broblem hon. Fodd bynnag, rhag ofn nad yw'r bai o'ch ffôn symudol a bod y gwall yn parhau i barhau, y mwyaf posibl yw nad yw'r platfform Instagram yn gweithio'n iawn. I wirio'r theori hon, mae yna dudalennau sy'n gyfrifol am wirio statws gwasanaeth y rhwydwaith cymdeithasol.

Mae gan y tudalennau hyn weithrediad syml a byddant yn rhoi gwybod ichi ai Instagram sydd i lawr. Cyflawnir hyn diolch i ddadansoddiad o nifer a dosbarthiad y bobl y mae rhywfaint o wall yn y platfform yn effeithio arnynt. Ymhlith yr opsiwn amlycaf y byddwn yn dod o hyd iddo Downdetector. Hefyd, gellir arsylwi cwynion am gwymp y gwasanaeth ar lwyfannau fel Facebook a Twitter.Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo

Stop Creadigol*
Darganfod Ar-lein*
IK4*
MyBBMeMima*
Ei brosesu *
llawlyfr mini *
A Sut i Bawb Am Dechnoleg
Tarabou*
Enghreifftiau NXt*
GamingZeta*
Cylchgrawn Lafa*
MathYmlacio*
llyfrgell triciau*
ParthHeroes*
MathYmlacio*