Sut i wybod a ydych chi wedi cael eich rhwystro ar Instagram

Actualmente, Instagram Mae wedi dod yn un o'r rhwydweithiau cymdeithasol a ddefnyddir fwyaf yn yr oes ddigidol, felly mae darganfod eich bod wedi cael eich blocio ynddo yn un o'r sefyllfaoedd mwyaf anghyfforddus y gallwch eu cyflwyno. Fodd bynnag, penderfynwch sut y gwybod a ydych wedi cael eich rhwystro ar Instagram Nid yw'n un o'r tasgau symlaf, ac rydym yn esbonio pam.

Oherwydd y rhyngweithio cyson a gynhyrchir yn y rhwydwaith cymdeithasol, mae'n gyffredin iawn arsylwi bod y rhwystrau hyn yn mynd heb i neb sylwi. Yn seiliedig ar hyn, heddiw rydym yn cynnig strategaethau amrywiol i chi eu darganfod sut y gwybod a ydych wedi cael eich rhwystro ar Instagram, pob un yn seiliedig ar gliwiau a fydd yn caniatáu ichi weld a yw rhywun wedi eich taflu o'ch cyfrif ai peidio.

Sut i wybod a ydych chi wedi cael eich rhwystro ar Instagram: Darganfyddwch yma!

Ar sawl achlysur, rydym wedi gofyn i ni'n hunain pam ein bod yn rhoi'r gorau i weld diweddariadau unigolyn sydd o ddiddordeb i ni ac mewn amrywiol achosion mae hyn oherwydd bod y defnyddiwr wedi dadactifadu ei gyfrif, naill ai dros dro neu'n barhaol. Ar y llaw arall, mae yna achosion lle mae'r defnyddiwr wedi eich rhwystro rhag y rhwydwaith cymdeithasol hwn, ac ydy, mae rhwystrau ar Instagram yn bosibl ac yn amlach nag y gallwch chi ddychmygu.

Sin embargo, sut i wybod a ydych wedi cael eich rhwystro ar Instagram Nid yw'n rhywbeth y gellir ei ddarganfod neu ei gadarnhau yn ei gyfanrwydd. Yr unig ffordd i wybod yw ei ddidynnu trwy'r arwyddion neu'r signalau y gall cyfrif y defnyddiwr hwnnw eu taflu atoch chi.

A oes gennyf yr un opsiwn i rwystro person?

Yr ateb yw ydy, yn union fel y gall person eich rhwystro chi o'r rhwydwaith cymdeithasol, gallwch chi hefyd ei rhwystro. Mae hefyd yn bwysig eich bod chi'n gwybod, unwaith y byddwch chi'n blocio defnyddiwr, na fydd y person hwnnw'n gallu gweld eich postiadau a llawer llai yn mynd i mewn i'ch proffil. Yn yr un modd, ni fydd yn gallu rhyngweithio â chi ar y rhwydwaith cymdeithasol, nac arddangos na rhannu negeseuon uniongyrchol.

Fodd bynnag, mae Instagram wedi rhagweld y digwyddiadau, felly mae'r opsiwn blocio yn gildroadwy. Mae'r platfform yn cynnig y posibilrwydd i chi ddatgloi'r person, rhag ofn eich bod wedi penderfynu ei gadw ar eich rhestr o ddilynwyr.

Blociwch ddefnyddiwr: Pa gamau ddylwn i eu dilyn?

Rhag ofn nad ydych chi'n teimlo fel newid gosodiadau eich cyfrif i un preifat, un o'r atebion mwyaf cyffredin y mae llawer yn troi ato yw blocio ar Instagram. Diolch i hyn, ni fydd y person sydd wedi'i rwystro yn gallu gweld unrhyw un o'r gweithgareddau rydych chi'n eu gwneud ar y rhwydwaith cymdeithasol. Mae'n syml iawn, ond os nad ydych chi'n dal i wybod sut i gyflawni'r weithdrefn hon, yna byddwn ni'n ei egluro i chi.

I wneud hyn, dim ond chwilio a chyrchu proffil y defnyddiwr yr ydych am ei rwystro y bydd angen ei chwilio; Gellir cymhwyso'r weithred hon i unigolion, cyfrifon brand neu unrhyw ddefnyddiwr sydd â chyfrif ar blatfform Instagram.

Fel ail gam, dylech edrych am yr eicon tri phwynt sydd wedi'i leoli yn ardal uchaf y sgrin neu wrth ymyl enw'r defnyddiwr yn y drefn honno. Bydd yr eicon hwn yn rhoi rhestr o opsiynau i chi, ymhlith y rhain mae “blocio'r defnyddiwr”, “riportio cynnwys amhriodol” ac “copi proffil URL”; Yr un sydd o ddiddordeb i ni a rhaid ichi ei ddewis yw'r cyntaf.

Yn dilyn hynny, gofynnir ichi gadarnhau a ydych chi wir eisiau cloi ar gyfer y defnyddiwr hwnnw. Rhag ofn bod yr ateb yn gadarnhaol, rhaid i chi dderbyn yn "Ydw, rwy'n siŵr". Yn olaf, bydd Instagram yn eich cadarnhau trwy neges naidlen bod y defnyddiwr rydych wedi'i ddewis wedi'i rwystro'n llwyddiannus.

Ffurflenni clo Instagram: Adnabod nhw yma!

Ar wahân i'r bloc sy'n hysbys fel arfer ac yr ydym wedi siarad amdano, ar Instagram mae math arall o flocio wedi'i ganiatáu ac mae mewn perthynas â'r straeon. Mae'r platfform yn cynnig y posibilrwydd i chi flocio'n fwy synhwyrol heb yr angen i roi'r gorau i fod yn ffrindiau neu dynnu unrhyw un o'ch rhestr o ddilynwyr.

Fodd bynnag, mae yna opsiynau i'w darganfod hefyd sut y gwybod a ydych wedi cael eich rhwystro Instagram straeon, a thrwy hynny gael gwared ar eich caniatâd i weld straeon rhyw ddefnyddiwr. I wneud hyn, rhaid i chi chwilio am y person rydych chi'n ei amau, yna bydd yn rhaid i chi uwchlwytho straeon a gwirio yn gyson a yw'n ymddangos ai peidio ymhlith y bobl sydd wedi gweld y cyhoeddiad.

Yn olaf, ar ôl cyfnod sylweddol o amser sy'n eich galluogi i gael gwared ar y sefyllfa yn well, byddwch yn penderfynu a yw'r defnyddiwr rydych chi wedi cael amheuon wedi blocio ai peidio o'u straeon ar Instagram.

Instagram: Sut i wybod a ydych chi wedi cael eich rhwystro?

Ydych chi am benderfynu sut y gwybod a ydych wedi cael eich rhwystro ar Instagram? Ar hyn o bryd, mae yna lawer o opsiynau a fydd yn caniatáu ichi gael cliwiau ynghylch a wnaeth rhywun rwystro'ch cyfrif ai peidio; Dyna pam yma y byddwn yn esbonio'r holl gamau y mae'n rhaid i chi eu dilyn i ddarganfod.

Fel cam cyntaf dylech edrych am gyfrif y defnyddiwr. Os na fydd yn ymddangos a'ch bod yn sicr nad yw wedi dileu'ch cyfrif, hwn fydd yr arwydd cliriaf ei fod wedi eich rhwystro rhag eich rhestr o ddilynwyr.

Fodd bynnag, mae yna achosion lle nad oes rhwystr ond mae'r person wedi dadactifadu ei gyfrif dros dro neu'n barhaol. I wybod a yw hyn yn wir, rydym yn argymell eich bod yn cyrchu platfform Instagram o'ch cyfrifiadur ac yn edrych am y defnyddiwr. Rhag ofn ei fod yn ymddangos i chi, a gallwch hyd yn oed weld ei ffotograffau (mae'n digwydd pan fydd y proffil yn gyhoeddus) mae hynny oherwydd ei fod yn bendant wedi eich rhwystro chi.

Opsiwn arall i'w weld sut y gwybod a ydych wedi cael eich rhwystro ar Instagram Mae i droi at eich negeseuon preifat. Yn bwysig, rhag ofn bod rhywun wedi eich rhwystro, ni fydd y negeseuon y gwnaethoch eu rhannu â nhw ar gael mwyach.

Hefyd, os ydych chi am ddarganfod sut y gwybod a ydych wedi cael eich rhwystro ar Instagram, gallwch fynd yn uniongyrchol i'ch rhestr o ddilynwyr a darganfod a yw cyfrif yr unigolyn hwnnw'n ymddangos i chi. Gwybod pan fydd person yn gwneud bloc ar Instagram bod y defnyddiwr yn stopio eich dilyn yn awtomatig.

Sut i wybod a ydych wedi cael eich rhwystro ar Instagram: Datgloi defnyddiwr

A yw wedi bod yn amser hir ers i chi rwystro'r person hwnnw a heddiw rydych chi am ddadwneud y penderfyniad hwnnw? Rydyn ni'n eich deall chi, ac y gall byw o dan graffu cymdeithas yn yr oes ddigidol hon fod yn eithaf annifyr. Dyna pam, mae'n hollol resymegol ac arferol nad ydych chi am gael rhai pobl yn eich rhwydwaith cymdeithasol.

Wel, yma rydyn ni'n dod â newyddion da i chi, a hynny yw bod Instagram yn cynnig yr opsiwn i'w ddefnyddwyr wyrdroi'r clo neu ddatgloi cyfrif yr unigolyn hwnnw rydych chi wedi cymhwyso'r gosb hon iddo. Dilynwch ni a dysgwch fwy am yr opsiwn hwn.

Datgloi defnyddiwr: Pa gamau ddylwn i eu dilyn?

Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw cyrchu'r rhaglen a mynd i'r cyfrif defnyddiwr rydych wedi'i rwystro ar Instagram. I wneud hyn, bydd yn rhaid i chi fynd i'r bar chwilio sydd yn y cais a theipio enw'r person rydych chi wedi'i rwystro o'r blaen.

Ar ôl i chi gyrchu proffil y defnyddiwr dan sylw, rhaid i chi ddod o hyd i'r tri phwynt sydd fel arfer wrth ymyl enw'r defnyddiwr neu yng nghornel dde uchaf y cais. Yna, rhaid i chi ddewis yr opsiwn hwnnw; Fe welwch dri phwynt i ddewis ohonynt ymhlith “datgloi defnyddiwr”, “riportio cynnwys amhriodol” ac “copi proffil URL”.

Ar ôl i chi ddelweddu'r tri opsiwn hyn, rhaid i chi ddewis “datgloi defnyddiwr”, a thrwy hynny ganslo'r clo a roddir ar y person hwnnw yn y drefn honno. Ar ôl dewis yr opsiwn hwn, bydd Instagram yn gofyn i chi am gadarnhad trwy neges naidlen, er mwyn sicrhau na fu'n wall. Yn seiliedig ar hyn, rhaid i chi gadarnhau trwy'r opsiwn "Ydw, rwy'n siŵr" sy'n ymddangos yn y neges yn y drefn honno.

Ar ôl gwneud hyn, rydych chi eisoes wedi'i wneud! Rydych wedi datgloi'r defnyddiwr hwnnw a ddewisoch yn eich cyfrif Instagram. Gallwch ei wirio trwy neges naidlen y bydd y rhaglen yn ei thaflu gyda'r canlynol: "defnyddiwr heb ei gloi". O hyn, ni ddylech gael problemau i weld diweddariadau'r person yr oeddech wedi'i rwystro o'r blaen, neu i'r gwrthwyneb.

Sut i ddatgloi o gyfrifiadur?

Er bod y rhan fwyaf o bobl fel arfer yn defnyddio Instagram o gymhwyso eu ffôn, rydym am i chi wybod ei bod hefyd yn bosibl perfformio datgloi o gysur cyfrifiadur. Nesaf, byddwn yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod amdano.

Y peth cyntaf y dylech ei wneud yw cyrchu gwefan Instagram a mewngofnodi i'ch cyfrif yn y drefn honno. Ar ôl gwneud hyn, bydd yn rhaid i chi chwilio'r bar chwilio am enw'r person rydych chi am ei ddatgloi; Mae hyn oherwydd nad yw'r wefan yn darparu rhestr o bobl sydd wedi'u blocio i chi, yn yr un modd ag y mae'n ei wneud.

Unwaith y byddwch ym mhroffil y person, bydd yn rhaid ichi edrych am y ddewislen (wedi'i chynrychioli gan dri phwynt), ac ar ôl ei dewis bydd yn rhaid i chi ddewis yr opsiwn “datgloi defnyddiwr”. Ar ôl gwneud hyn, caniateir i'r person arall weld eich diweddariadau a'ch ffotograffau yn y drefn honno.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Grwpiau WhatsApp
Prynu Dilynwyr Instagram
Geiriau Instagram

Os byddwch chi'n parhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych chi'n derbyn y defnydd o gwcis. mwy o wybodaeth

Mae gosodiadau cwci y wefan hon wedi'u ffurfweddu i "ganiatáu cwcis" ac felly'n cynnig y profiad pori gorau posibl i chi. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau cwci neu glicio "Derbyn" byddwch yn rhoi eich caniatâd i hyn.

Caewch