იურიდიული ცნობები და გამოყენების პირობები

იურიდიული ცნობები და გამოყენების პირობები

დოკუმენტი განხილული 25 / 03 / 2018

თუ აქ ჩამოხვედით, ეს არის ის, რომ თქვენ ზრუნავთ ამ ვებსაიტის უკანა ოთახზე და იმ ვადებზე, რომლითაც მე ვირჩევთ თქვენთან ურთიერთობას და ეს ჩემთვის ძალიან კარგი სიახლეა, როგორც ამ ვებსაიტის პასუხისმგებლობა.

ამ ტექსტის მიზეზი დეტალურად არის მოცემული ამ ვებსაიტის ფუნქციონირების ახსნა და პასუხისმგებელ პირთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია და მასში მოცემული შინაარსის დანიშნულების მიწოდება.

თქვენს მონაცემებს და თქვენს კონფიდენციალურობას ამ ვებ – გვერდზე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და ამიტომ გირჩევთ, წაიკითხოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

პასუხისმგებელი იდენტიფიკატორი

პირველი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის ის, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ვებსაიტზე. 34 ივლისის 2002/11 კანონის შესაბამისად, ინფორმაციული საზოგადოების და ელექტრონული კომერციის მომსახურების შესახებ, ის აცნობებს:

• კომპანიის სახელია: Online SL
• სოციალური აქტივობაა: ვებ სპეციალიზებულია ონლაინ მარკეტინგის რამდენიმე დისციპლინაში.

ამ ვებსაიტის დანიშნულება

• ინტერნეტ მარკეტინგის საქმიანობასთან დაკავშირებული შინაარსის მიწოდება.
• ბლოგის აბონენტთა სიის მართვა და ზომიერი კომენტარი.
• მართეთ შემოთავაზებული სერვისების შინაარსი და კომენტარები.
• მართოთ ასოცირებული პარტნიორების ქსელი.
• ბაზრის საკუთარი და მესამე მხარის მომსახურებები.

ვების გამოყენება

ვებ მიმდევრების გამოყენებისას. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ განახორციელოს ისეთი საქციელი, რომელიც შეიძლება ზიანი მიაყენოს მიმდევრების იმიჯს, ინტერესებსა და უფლებებს. ხაზს ან მესამე პირებს ან ამან შეიძლება ზიანი მიაყენოს, გამორთოს ან გადატვირთოს ვებ მიმდევრები. ინტერნეტით, ან ეს ხელს შეუშლის რაიმე ფორმას, ინტერნეტის ნორმალურ გამოყენებას.

follow.online იღებს გონივრულ სათანადო უსაფრთხოების ზომებს ვირუსების არსებობის დასადგენად. ამასთან, მომხმარებელმა უნდა გააცნობიეროს, რომ კომპიუტერულ სისტემების უსაფრთხოების ზომები ინტერნეტში არ არის მთლიანად საიმედო და, შესაბამისად, მიმდევრები .online ვერ უზრუნველყოფს ვირუსების ან სხვა ელემენტების არარსებობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კომპიუტერულ სისტემებში ცვლილებები. მომხმარებლის (პროგრამა და აპარატურა) ან მათში მოთავსებული ელექტრონული დოკუმენტები და ფაილები.

ნებისმიერ შემთხვევაში, აკრძალულია, რომ მომხმარებლებმა (შეძლონ წაშალონ შინაარსი და კომენტარები, რომ იგი მიზანშეწონილად მიიჩნიონ), განახორციელონ ქცევა, რომელიც მოიცავს:

• მონაცემების, ტექსტების, სურათების, ფაილების, ბმულების, პროგრამული ან სხვა საეჭვო შინაარსის შენახვა, გამოქვეყნება ან / და გადაცემა მოქმედი სამართლებრივი დებულებების შესაბამისად, ან, შესაბამისად, მიმდევრების შეფასებით. ხაზის უკანონო, ძალადობრივი, მუქარის, შეურაცხყოფის, ცილისწამების მიზნით. ვულგარული, უხამსი, რასისტული, ქსენოფობიური ან სადავო ან სხვაგვარად უკანონო ან ამან შეიძლება გამოიწვიოს რაიმე სახის დაზიანება, განსაკუთრებით პორნოგრაფიული.

მომხმარებლის ვალდებულებები

როგორც მომხმარებელი, თქვენ გეცოდინებათ, რომ ამ ვებსაიტზე წვდომა არ ნიშნავს, რაიმე ფორმით, ბიზნეს ურთიერთობის დაწყებას Online SL– ით ამ გზით, მომხმარებელი თანახმაა გამოიყენოს ვებსაიტი, მისი სერვისები და შინაარსი კანონმდებლობის დარღვევის გარეშე. მიმდინარე, კეთილსინდისიერება და საზოგადოებრივი წესრიგი. აკრძალულია ვებსაიტის გამოყენება უკანონო ან მავნე მიზნებისთვის, ან, რომლითაც რაიმე ფორმით შეიძლება ზიანი მიაყენოს ან შეაფერხოს ვებ – გვერდის ნორმალური ფუნქციონირება.

ამ ვებსაიტის შინაარსთან დაკავშირებით, აკრძალულია:

• მათი რეპროდუქცია, განაწილება ან მოდიფიკაცია, მთლიანად ან ნაწილობრივ, თუ მათი კანონიერი მფლობელების უფლებამოსილება არ ხდება;
• მიმწოდებლის ან კანონიერი მფლობელების უფლებების დარღვევა;
• მისი გამოყენება კომერციული ან სარეკლამო მიზნებისათვის.

მონაცემთა დაცვისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Online SL უზრუნველყოფს მომხმარებელთა მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობას და მათ მოპყრობას პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელმაც მიიღო პერსონალურად დაცული პირადი მონაცემების უსაფრთხოების დონის დაცვა.

Online SL იღებს ვალდებულებას გამოიყენოს მონაცემები, რომლებიც შეიცავს ფაილში "WEB Users and SUBSCRIBERS", პატივი სცეს მათ კონფიდენციალურობას და გამოიყენონ ისინი მათი მიზნის შესაბამისად, აგრეთვე შეასრულონ მათი შენახვის ვალდებულება და შეცვალონ ყველა ზომები. შეცვლა, დაკარგვა, მკურნალობა ან უნებართვო დაშვება, რათა თავიდან იქნას აცილებული 1720 დეკემბრის 2007/21 სამეფო განკარგულების დებულებები, რომელიც ამტკიცებს ორგანული კანონის 15/1999/13 დებულებას, პირადი მონაცემების დაცვა.

ეს ვებსაიტი იყენებს სხვადასხვა სისტემას კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული პირადი ინფორმაციის აღსადგენად და სადაც დეტალურად არის მოხსენებული გამოყენებისა და მიზნების შესახებ. ამ ვებსაიტზე ყოველთვის საჭიროა მომხმარებლების წინასწარი თანხმობა მითითებული მიზნებისათვის მათი პირადი მონაცემების დამუშავებაზე.

მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გააუქმოს მათი წინასწარი თანხმობა.

ARCO უფლებების სწავლება

მომხმარებელს შეუძლია შეგროვებული მონაცემების მიმართ გამოიყენოს ორგანული კანონით 15/1999 აღიარებული უფლებები, მონაცემთა ხელმისაწვდომობა, გასწორება ან გაუქმება და წინააღმდეგობა. ამ უფლებების განსახორციელებლად, მომხმარებელმა უნდა გააკეთოს წერილობითი და ხელმოწერილი თხოვნა, რომლითაც მათ პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ან ექვივალენტური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლის გაგზავნით შეუძლიათ გააგზავნონ ელექტრონული ფოსტის საფოსტო მისამართი ან ელექტრონული ფოსტით, თან ერთვის პირადობის ასლის ასლი: info (at) მიმდევრები.ონლაინ. 10 დღემდე თხოვნაზე პასუხს მიიღებენ იმ უფლების შესრულების დასადასტურებლად, რომლის გამოყენებაც თქვენ მოითხოვეთ.

პრეტენზიები

ონლაინ SL ინფორმაციით, მომხმარებლებისა და მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია საჩივრის ფორმები.

მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს პრეტენზია მათი სარჩელის ფურცლის მოთხოვნით ან ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნოთ მიმდევრობით (at) მიმდევრობით. ხაზს მიუთითებს თქვენი სახელი და გვარი, შეძენილი სერვისი ან პროდუქტი და ასახელებს თქვენი სარჩელის მიზეზებს.

თქვენი საჩივრის წარდგენა შეგიძლიათ საფოსტო ფოსტით ასევე: ელექტრონული SL- ით, თუ გსურთ, შემდეგი მოთხოვნის ფორმის გამოყენებით:

საყურადღებოდ: Online SL

ელ.ფოსტა: ინფორმაცია (at) მიმდევრებისათვის. Line

• მომხმარებლის სახელი:
• მომხმარებლის მისამართი:
• მომხმარებლის ხელმოწერა (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი წარმოდგენილია ქაღალდზე):
• თარიღი:
• პრეტენზიის მიზეზი:

ინტელექტუალური და საწარმოო საკუთრების უფლებები

ამ ზოგადი პირობების თანახმად, ინტერნეტის მიმდევრებზე ინტელექტუალური ან სამრეწველო საკუთრების უფლებები არ არის მინიჭებული. ინტერნეტით, რომლის ინტელექტუალური საკუთრება ეკუთვნის Online SL- ს, რეპროდუცირება, ტრანსფორმაცია, განაწილება, საზოგადოებრივი კომუნიკაცია, საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, მოპოვება პირდაპირ აკრძალულია , განმეორებით გამოყენება, გადამისამართება ან ნებისმიერი ხასიათის გამოყენება ნებისმიერი მათგანის საშუალებით, ან პროცედურით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც იგი კანონიერად ნებადართულია ან ნებადართულია შესაბამისი უფლებების მფლობელის მიერ.

მომხმარებელმა იცის და აღიარებს, რომ მთელი ვებგვერდი, რომელიც შეიცავს შეზღუდვის გარეშე ტექსტს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, შინაარსს (მათ შორის იგივე სტრუქტურის, შერჩევა, მოწყობა და წარმოდგენა) ფოტომასალა, აუდიოვიზუალური მასალა და რეცეპტები, დაცულია სასაქონლო ნიშნით, საავტორო უფლებებით. და სხვა კანონიერი უფლებები რეგისტრირებული, საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად, რომელთა მონაწილეა ესპანეთი და ესპანეთის სხვა საკუთრების უფლებები და კანონები.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ან მესამე მხარე მიიჩნევს, რომ დაირღვა მათი ლეგიტიმური ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები ინტერნეტში გარკვეული შინაარსის შემოღების გამო, მან უნდა აცნობოს Online SL ამ გარემოების შესახებ, რომელშიც მითითებულია:

დაინტერესებული მხარის მფლობელის უფლებების შესახებ, სავარაუდოდ, დარღვეულია, ან მიეთითება ის წარმომადგენლობა, რომელთანაც იგი მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ სარჩელი წარმოდგენილია მესამე პირის მიერ, დაინტერესებული მხარის გარდა.

მიუთითეთ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებით დაცული შინაარსი და მათი ადგილმდებარეობა ინტერნეტში, მითითებულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აკრედიტაცია და გამოხატული დეკლარაცია, რომელშიც დაინტერესებული მხარე პასუხისმგებელია შეტყობინებაში მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე.

გარე ბმულები

Online SL უარყოფს პასუხისმგებლობას ამ ვებსაიტის გარეთ განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ვინაიდან მოცემული ბმულების ფუნქციაა მხოლოდ მომხმარებლის ინფორმირება კონკრეტულ თემაზე ინფორმაციის სხვა წყაროების არსებობის შესახებ. ონლაინ SL გათავისუფლებულია პასუხისმგებლობით ამგვარი ბმულების სწორად ფუნქციონირებისთვის, აღნიშნულ ბმულებზე მიღებული შედეგის, შინაარსის ან ინფორმაციის სისწორეზე და კანონიერებაზე, რომლის მიღებაც შესაძლებელია, ასევე ზიანის ანაზღაურება, რომელიც შეიძლება მოხმარდეს მომხმარებელს. დაკავშირებული ვებ – გვერდზე ნაპოვნი ინფორმაციის საფუძველზე.

გარანტიებისა და პასუხისმგებლობის გამორიცხვა

ონლაინ SL არ იძლევა რაიმე გარანტიას და არც ის არის პასუხისმგებელი, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი სახის ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს:

• ვებსაიტის ან მისი მომსახურებისა და შინაარსების ხელმისაწვდომობის, შენარჩუნებისა და ეფექტური ფუნქციონირების არარსებობა;
• შინაარსში ვირუსების, მავნე ან მავნე პროგრამების არსებობა;
• უკანონო, დაუდევარი, თაღლითური ან ეწინააღმდეგება ამ იურიდიულ ცნობას;
• მესამე პირების მიერ მიწოდებული და ვებსაიტებზე მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი სერვისების კანონიერების, ხარისხის, საიმედოობის, სასარგებლო და ხელმისაწვდომობის არარსებობა.

პროვაიდერი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე გარემოებებში იმ ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ ვებსაიტის უკანონო ან არასწორად გამოყენების შედეგად.

მოქმედი კანონი და იურისდიქცია

ზოგადად, ამ ვებგვერდზე განთავსებული მიმდევრების.ონლაინ ურთიერთობა მისი telematik სერვისის მომხმარებლებთან ექვემდებარება ესპანეთის კანონმდებლობას და იურისდიქციას და გრანადას სასამართლოებს.

საკონტაქტო

იმ შემთხვევაში, თუ ნებისმიერ მომხმარებელს აქვს რაიმე შეკითხვა ამ იურიდიულ შეტყობინებასთან დაკავშირებით ან რაიმე კომენტარები ინტერნეტში მიმდევრების შესახებ. შეგიძლიათ ხაზგასმით დაუკავშირდეთ ინფორმაციას (at) followers.online

followers.online იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს და წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს ვებ მიმდევრების პრეზენტაცია და კონფიგურაცია.

კრეატიული გაჩერება
IK4
აღმოაჩინეთ ინტერნეტით
ონლაინ მიმდევრები
მარტივად დაამუშავეთ
მინი სახელმძღვანელო
როგორ გავაკეთოთ
ფორუმი PC
TypeRelax
ჟურნალი Lava
მერყევი
ხრიკების ბიბლიოთეკა