Labākās cenas! Šīs nedēļas laikā 20% atlaide
0
Dienas
0
Stundas
0
protokols
0
Sekundes
0

Privacy Policy

Privacy Policy

Tā nav tikai privātuma politika, tā ir mana principu deklarācija.

Kā atbildÄ«gais par Å”o vietni es vēlos jums piedāvāt vislielākās juridiskās garantijas attiecÄ«bā uz jÅ«su privātumu un pēc iespējas skaidrāk un pārskatāmāk izskaidrot jums visu, kas attiecas uz personiskās informācijas apstrādi Å”ajā vietnē.

Å Ä« konfidencialitātes politika bÅ«s spēkā tikai attiecÄ«bā uz personas datiem, kas iegÅ«ti vietnē, un nebÅ«s piemērojami Å”ai informācijai, kuru treŔās personas ir savākuÅ”as citās vietnēs, pat ja vietni tās saista.

Å ie nosacÄ«jumi ir saistoÅ”i lietotājam un personai, kas atbild par Å”o vietni, tāpēc ir svarÄ«gi, lai jÅ«s to izlasÄ«tu dažas minÅ«tes, un, ja jÅ«s tam nepiekrÄ«tat, nesÅ«tiet savus personas datus Å”ajā vietnē.

Šī politika ir atjaunināta 25

IepriekÅ” minētā Personas datu aizsardzÄ«bas likuma izpratnē personas dati, kurus jÅ«s mums nosÅ«tāt, tiks iekļauti Online W Ä«paÅ”umā esoÅ”ajā "WEB LIETOTĀJU UN ABONĒTĀJU Lietotājā". Å ajā lietā ir ieviesti visi tehniskie un organizatoriskie droŔības pasākumi, kas noteikti Karaļa dekrētā 1720/2007 par LOPD attÄ«stÄ«bu.

VispārÄ«gu datu nosÅ«tÄ«Å”ana un reÄ£istrÄ“Å”ana

Personas datu nosÅ«tÄ«Å”ana Å”ajā vietnē ir obligāta, lai sazinātos, komentētu, abonētu emuāru sekotāji. tieÅ”saistē noslēdziet lÄ«gumus par Å”ajā vietnē redzamajiem pakalpojumiem un iegādājieties grāmatas digitālā formātā.

Tāpat pieprasÄ«to personas datu nesniegÅ”ana vai Ŕīs datu aizsardzÄ«bas politikas nepieņemÅ”ana nozÄ«mē iespēju abonēt saturu un apstrādāt Å”ajā tÄ«mekļa vietnē izteiktos pieprasÄ«jumus.

Šīs vietnes pārlūkoŔanai nav obligāti jāsniedz kādi personas dati.

Kādi dati Ŕai vietnei nepiecieŔami un kādam nolūkam

followers.online apkopos lietotāju personas datus, izmantojot tieÅ”saistes veidlapas, izmantojot internetu. PersonÄ«gie dati, kas savākti atkarÄ«bā no katra gadÄ«juma, cita starpā, var bÅ«t: vārds, uzvārds, e-pasts un piekļuves savienojums. Turklāt, slēdzot lÄ«gumus ar pakalpojumiem, pērkot grāmatas un reklamējot, es Lietotājam pieprasÄ«Å”u noteiktu bankas vai maksājuma informāciju.

Å ai vietnei bÅ«s nepiecieÅ”ami tikai dati, kas ir stingri piemēroti vākÅ”anas mērÄ·im, un tā ir apņēmusies:

 • Samaziniet personas datu apstrādi.
 • Pēc iespējas pseidonimizējiet personas datus.
 • PieŔķiriet pārskatāmÄ«bu Å”ajā vietnē veiktajām funkcijām un personas datu apstrādei.
 • Ä»aujiet visiem lietotājiem uzraudzÄ«t viņu datu apstrādi, kas tiek veikta Å”ajā vietnē.
 • Izveidojiet un uzlabojiet droŔības elementus, lai piedāvātu vislabākos droÅ”as pārlÅ«koÅ”anas apstākļus.

Å ajā portālā apkopoto datu mērÄ·i ir Ŕādi:

 1. Lai atbildētu uz lietotāja prasÄ«bām: Piemēram, ja lietotājs atstāj savu personisko informāciju kādā no kontaktu veidlapām, mēs varam izmantot Å”os datus, lai atbildētu uz jÅ«su pieprasÄ«jumu un atbildētu uz iespējamām Å”aubām, sÅ«dzÄ«bām, komentāriem vai bažām. ir informācija par Vietnē iekļauto informāciju, pakalpojumiem, ko nodroÅ”ina Vietne, par jÅ«su personas datu apstrādi, jautājumiem par Vietnē iekļautajiem juridiskajiem tekstiem, kā arÄ« par visiem citiem jautājumiem, kas jums var bÅ«t.
 2. Lai pārvaldÄ«tu abonementu sarakstu, nosÅ«tiet biļetenus, akcijas un Ä«paÅ”os piedāvājumus, Å”ajā gadÄ«jumā abonÄ“Å”anas laikā mēs izmantosim tikai lietotāja norādÄ«to e-pasta adresi un vārdu.
 3. Lai moderētu un atbildētu uz lietotāju emuāra komentāriem.
 4. NodroÅ”ināt lietoÅ”anas nosacÄ«jumu un piemērojamo likumu ievēroÅ”anu. Tas var ietvert rÄ«ku un algoritmu izstrādi, kas palÄ«dz Å”ai vietnei garantēt tās apkopoto personas datu konfidencialitāti.
 5. Atbalstīt un uzlabot pakalpojumus, ko piedāvā Ŕī vietne.
 6. Lai pārdotu produktus un pakalpojumus, kas tiek piedāvāti Å”ajā vietnē.

Dažos gadÄ«jumos informācija par Ŕīs vietnes apmeklētājiem tiek dalÄ«ta anonÄ«mi vai apkopota ar treÅ”ajām personām, piemēram, reklāmdevējiem, sponsoriem vai filiālēm, vienÄ«gi nolÅ«kā uzlabot manus pakalpojumus un gÅ«t peļņu no vietnes. Visi Å”ie apstrādes uzdevumi tiks regulēti saskaņā ar tiesÄ«bu normām, un tiks ievērotas visas jÅ«su tiesÄ«bas uz datu aizsardzÄ«bu saskaņā ar spēkā esoÅ”ajiem noteikumiem.

Katrā ziņā lietotājam ir visas tiesÄ«bas uz viņu personas datiem un to izmantoÅ”anu, un viņŔ var tos izmantot jebkurā laikā.

Nekādā gadÄ«jumā Ŕī vietne nepārsÅ«tÄ«s savu lietotāju personas datus treÅ”ajām personām, iepriekÅ” par tām neinformējot un nepieprasot viņu piekriÅ”anu.

Pakalpojumi, ko Å”ajā vietnē piedāvā treŔās puses

Lai sniegtu pakalpojumus, kas noteikti nepiecieÅ”ami tās darbÄ«bas attÄ«stÄ«bai, Online SL koplieto datus ar Ŕādiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar viņu attiecÄ«gajiem privātuma nosacÄ«jumiem.

 • Hostings: cubenode.com
 • Web platforma: WordPress.org
 • Kurjeru pakalpojumi un biļetenu sÅ«tÄ«Å”ana: MailChimp. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.
 • MākonÄ« glabāŔana un dublÄ“Å”ana: Dropbox -Drive, Wetransfer, Amazon Web Services (Amazon S3)

Personas datu iegÅ«Å”anas sistēmas, kuras Ŕī vietne apkopo

Å ajā vietnē tiek izmantotas dažādas personiskās informācijas uztverÅ”anas sistēmas. Å ai vietnei vienmēr ir nepiecieÅ”ama iepriekŔēja lietotāju piekriÅ”ana apstrādāt savus personas datus norādÄ«tajiem mērÄ·iem.

Lietotājam ir tiesÄ«bas jebkurā laikā atsaukt savu iepriekŔējo piekriÅ”anu.

Sekotāju izmantotās personiskās informācijas uztverÅ”anas sistēmas. TieÅ”saistē :

 • Satura abonÄ“Å”anas formas: TÄ«meklÄ« ir vairākas abonÄ“Å”anas aktivizÄ“Å”anas formas. Meklējiet savā e-pasta iesÅ«tnē. Lietotājam jāapstiprina abonements, lai apstiprinātu viņa e-pasta adresi. Sniegtie dati tiks izmantoti vienÄ«gi, lai nosÅ«tÄ«tu Biļetenu un atjauninātu to ar jaunumiem un Ä«paÅ”iem piedāvājumiem, kas paredzēti tikai abonentiem. Biļetenu pārvalda MailChimp.

Ja izmantojat MailChimp platformas pakalpojumus e-pasta mārketinga kampaņu vadÄ«Å”anai, abonÄ“Å”anas pārvaldÄ«bai un biļetenu sÅ«tÄ«Å”anai, jums jāzina, ka MailChimp Tā serveri ir mitināti ASV, un tāpēc jÅ«su personas dati pēc starptautiskās droŔības zonas likvidÄ“Å”anas tos starptautiski pārcels uz valsti, kuru uzskata par nedroÅ”u. Veicot abonÄ“Å”anu, jÅ«s piekrÄ«tat un piekrÄ«tat, ka jÅ«su dati tiek glabāti Amerikas Savienotajās ValstÄ«s esoÅ”ajā MailChimp platformā, lai pārvaldÄ«tu atbilstoÅ”o biļetenu nosÅ«tÄ«Å”anu. Mailčimps ir pielāgots ES tipa klauzulām par datu aizsardzÄ«bu.

 • Atsauksmju forma: Vietnē ir veidlapa, lai komentētu. Lietotājs var publicēt komentārus par publicētajām ziņām. Personas dati, kas ievadÄ«ti formā, lai ievietotu Å”os komentārus, tiks izmantoti vienÄ«gi to regulÄ“Å”anai un publicÄ“Å”anai.
 • Kontakta forma: Ir arÄ« kontaktu forma, lai uzdotu jautājumus, ierosinājumus vai profesionālu kontaktu. Å ajā gadÄ«jumā e-pasta adrese tiks izmantota, lai uz viņiem atbildētu un caur internetu nosÅ«tÄ«tu lietotājam nepiecieÅ”amo informāciju.
 • SÄ«kfaili: Kad lietotājs reÄ£istrējas vai navigē Å”ajā vietnē, tiek saglabāti Ā«sÄ«kfailiĀ». Lietotājs jebkurā laikā var iepazÄ«ties ar cepumi politika paplaÅ”ināt informāciju par sÄ«kdatņu izmantoÅ”anu un to, kā tās deaktivizēt.
 • Lejupielādēt sistēmas: Å ajā vietnē jÅ«s varat lejupielādēt dažādu saturu, kas periodiski tiek iekļauts teksta, video un audio formātā. Å ajā gadÄ«jumā ir nepiecieÅ”ams e-pasts, lai aktivizētu abonÄ“Å”anas veidlapu. JÅ«su informācija tiek izmantota abonentiem norādÄ«tajiem mērÄ·iem.
 • Publikāciju tirdzniecÄ«ba: Izmantojot portālu, jÅ«s varat iegādāties publikācijas un infoproduktus no Online SL, Å”ajā gadÄ«jumā ir nepiecieÅ”ami pircēja dati (vārds, uzvārds un tālrunis, pasta adrese un e-pasts), izmantojot Paypal platformu kā maksājuma veidu. .

Lietotāji var jebkurā laikā atrakstīties no pakalpojumiem, ko sniedz followers.online tajā paŔā Newsletter.

Å ajā vietnē lietotājs atradÄ«s lapas, reklāmas, sponsorus, saistÄ«tas programmas kas piekļūst lietotāja pārlÅ«koÅ”anas paradumiem, lai izveidotu lietotāja profilus un parādÄ«tu lietotāja reklāmas, pamatojoties uz viņu pārlÅ«koÅ”anas interesēm un paradumiem. Å Ä« informācija vienmēr ir anonÄ«ma, un lietotājs netiek identificēts.

Uz informāciju, kas sniegta Å”ajās sponsorētajās vietnēs vai saistÄ«tajās saitēs, attiecas privātuma politikas, kas tiek izmantotas Å”ajās vietnēs, un Ŕī konfidencialitātes politika netiks pakļauta. Tāpēc lietotājiem ļoti iesakām detalizēti pārskatÄ«t saistÄ«to saiÅ”u privātuma politikas.

Adsense piedāvātā reklāmas konfidencialitātes politika: Google Adsense.

Å ajā vietnē izmantoto avotu izsekoÅ”anas konfidencialitātes politika:Google (Analytics)

Vietnē followers.online mēs kopā pētām arÄ« tā lietotāju vēlmes, viņu demogrāfiskās Ä«paŔības, trafika modeļus un citu informāciju, lai labāk saprastu, kas ir mÅ«su auditorija un kas viņiem nepiecieÅ”ams. Lietotāju preferenču izsekoÅ”ana arÄ« palÄ«dz mums parādÄ«t visatbilstoŔākās reklāmas.

Lietotājs un kopumā jebkura fiziska vai juridiska persona var izveidot hipersaites vai tehniskas saites ierÄ«ci (piemēram, saites vai pogas) no savas vietnes uz followers.online ("Hipersaite"). Hipersaites izveide nekādā gadÄ«jumā nenozÄ«mē, ka pastāv attiecÄ«bas starp followers.online un vietnes vai tÄ«mekļa vietnes Ä«paÅ”nieku, kurā ir izveidota hipersaite, ne arÄ« sekotāju piekriÅ”ana vai apstiprināŔana. Online tās saturs vai pakalpojumus. Jebkurā gadÄ«jumā followers.online patur tiesÄ«bas jebkurā laikā aizliegt vai atspējot jebkādu hipersaiti uz vietni.

Lietotāji var jebkurā laikā atrakstīties no pakalpojumiem, ko sniedz followers.online tajā paŔā Newsletter.

Datu precizitāte un ticamība

Lietotājs garantē, ka dažādās formās sniegtie personas dati ir patiesi, un viņam ir pienākums paziņot par visiem to grozÄ«jumiem. Tāpat Lietotājs garantē, ka visa sniegtā informācija atbilst viņa reālajai situācijai, ka tā ir atjaunināta un precÄ«za. Turklāt Lietotājs apņemas visu laiku atjaunināt savus datus, bÅ«dams vienÄ«gais atbildÄ«gais par sniegto datu neprecizitāti vai nepatiesÄ«bu un par zaudējumiem, ko tas var izraisÄ«t Online SL kā tÄ«mekļa sekotāju.online Ä«paÅ”niekam.

Piekļuves tiesību izmantoŔana, laboŔana, atcelŔana vai iebildumi

Lietotāju tiesības ir Ŕādas:

 • TiesÄ«bas jebkurā laikā jautāt, kādus personas datus mēs glabājam par Lietotāju.
 • TiesÄ«bas mums lÅ«gt atjaunināt vai labot bezmaksas nepareizus vai novecojuÅ”us datus, ko mēs glabājam par Lietotāju.
 • TiesÄ«bas atteikties no jebkādas mārketinga komunikācijas, ko mēs varam nosÅ«tÄ«t Lietotājam.

JÅ«s varat vadÄ«t savus sakarus un izmantot savas tiesÄ«bas piekļuvi, laboÅ”anu, atcelÅ”anu un iebildumiem pa pastu pa e - pastu. vai uz e-pastu: info (at) followers.online kopā ar likumā derÄ«gu pierādÄ«jumu, piemēram, DNI fotokopiju vai lÄ«dzvērtÄ«gu, priekÅ”metā norādot "DATU AIZSARDZÄŖBA".

PieņemÅ”ana un piekriÅ”ana

Lietotājs paziņo, ka Online SL ir informēts par personas datu aizsardzÄ«bas nosacÄ«jumiem, pieņemot un piekrÄ«tot tieÅ”saistes apstrādei juridiskajā paziņojumā norādÄ«tajā veidā un mērÄ·iem.

Izmaiņas Å”ajā privātuma politikā

Online SL patur tiesÄ«bas modificēt Å”o politiku, lai to pielāgotu jaunajiem tiesÄ«bu aktiem vai jurisprudencei, kā arÄ« nozares praksei. Šādos gadÄ«jumos pakalpojumu sniedzējs Å”ajā lapā paziņos par ieviestajām izmaiņām, pamatoti paredzot to ievieÅ”anu.

Komerciālais pasts

Saskaņā ar LSSICE Online SL neveic SPAM praksi, tāpēc tā nesÅ«ta komerciālus e-pastus, kurus lietotājs iepriekÅ” nav pieprasÄ«jis vai pilnvarojis, dažos gadÄ«jumos tas var nosÅ«tÄ«t savus piedāvājumus un piedāvājumus, kā arÄ« treŔās personas, tikai gadÄ«jumos, kad jums ir saņēmēju atļauja. LÄ«dz ar to katrā no Vietnes veidlapām Lietotājam ir iespēja dot nepārprotamu piekriÅ”anu saņemt manu "Newsletter" neatkarÄ«gi no savlaicÄ«gi pieprasÄ«tās komerciālās informācijas. Varat arÄ« automātiski anulēt abonementu tajos paÅ”os biļetenos.