Ixtri Abbonati YouTube

$0.00

kategorija:

deskrizzjoni

Ixtri Abbonati, ┼╗jarat u Likes g─žal Youtube ­čśŹ

Aktar minn 98% tal-klijenti tag─žna Huma jag─žtuna klassifikazzjoni ta '"E─ő─őellenti" ÔşÉÔşÉÔşÉÔşÉÔşÉ

Ixtri Abbonati YouTube Huwa att komuni ─žafna llum. A─žna ng─žixu f'dinja ta 'netwerks so─őjali.

Ma jimpurtax jekk inti influwenzatur, artist jew forsi negozju ┼╝g─žir li trid turi x-xog─žol tieg─žek, Ixtri Abbonati YouTube Huwa l-a─žjar metodu biex tinkiseb rilevanza.

A─žna nipprovdulek Likes u Followers Jixraqlu jkun meg─žjun biex jibni l-pre┼╝enza so─őjali tieg─žu!

G─žaliex a─žna?

Followers Online hija kumpanija li g─žandha g─žaxar snin ta ÔÇÖesperjenza b─žala Komunitajiet.

Noffru lill-utenti servizz utli ─žafna biex ikunu jistg─žu Tikber malajr fin-netwerks so─őjali.

G─žandi b┼╝onn nwassal il-passwords? Le

Ta─žt l-ebda ─őirkostanza ma g─žandu ji─íi pprovdut jew imwassal l-ebda tip ta 'password biex jir─őievi s-servizz.

Meta nir─őievi s-segwa─ői tieg─ži?

Ladarba l-─žlas ikun ikkonfermat, inti tir─őievi l-ordni tieg─žek progressivament f'─žin massimu ta 'sig─žat 24 u l-aktar istantanjament jekk is-sistema ma tkunx qed tippro─őessa ordnijiet o─žra. Ladarba s-servizz jitlesta, int ter─ía 'tir─őievi email ta' konferma.

L-utenti huma reali?

Iva, l-utenti huma reali. Hemm ┼╝ew─í tipi ta 'servizzi ta' segwa─ői. Is-servizz normali li j─žallat it-tipi kollha ta ÔÇÖprofili attivi u mhux attivi. U s-servizz HQ ta 'kwalit├á g─žolja li jipprovdi permanenza g─žolja ta' segwa─ői.

Huwa ta 'profitt li tixtri segwa─ői so─őjali?

Iva B─žalissa Hija g─žodda kbira tal-Marketing Online.

G─žandhom ukoll fannijiet Tag─žti popolarit├á u tispira l-kunfidenza me─žtie─ía g─žal utenti o─žra biex ji─íu attirati mill-kont tag─žhom u jie─ždu interess fiha.

XÔÇÖg─žandi nag─žmel jekk ma nkunx sodisfatt?

Jekk m'intix sodisfatt, tista 'tikkuntattjana fuq [Email protetti] tindika r-ra─íuni g─žan-nuqqas ta 'sodisfazzjon tieg─žek u a─žna nag─žtu lura l-flus tieg─žek, basta ti─í─íustifika ksur mill-kumpanija tag─žna.


G─žaliex tixtri abbonati fuq YouTube?

Li jkollok numru kbir ta 'utenti fuq in-netwerk so─őjali YouTube huwa element ewlieni biex jinkiseb su─ő─őess fih. G─žal din ir-ra─íuni, Ix-xiri ta 'abbonati fuq YouTube qed isir dejjem aktar popolari.

Mhux biss huwa bi┼╝┼╝ejjed li tixtri abbonati fuq YouTube, i┼╝da huwa wkoll me─žtie─í li tkun taf kif tag─žmilhom fidili g─žall-kanal tieg─žek u ┼╝┼╝ommhom g─žal ┼╝mien twil.

Vanta─í─íi ta 'xiri ta' abbonati fuq YouTube

Amplifikazzjoni so─őjali akbar

Sabiex tirnexxi fuq YouTube, huwa importanti li jkollok abbonati. L-ewwel pass li ─žafna youtubers jie─ždu huwa dak tixtri abbonati fuq Youtube biex ikollok massa so─őjali inizjali li t─že─í─íe─í lil utenti o─žra biex i┼╝uru l-kanal tieg─žek.

Li jkollok abbonati jimplika li sejrin tqatta 'iktar ─žin tara l-videos tieg─žek minn dawk l-utenti li mhumiex sottoskritti g─žall-kanal tieg─žek. G─žalhekk il-─žtie─ía g─žal ─žafna li jixtru abbonati fuq YouTube. Jekk inqisu wkoll li l-─žin tal-vista f'dan in-netwerk so─őjali huwa fattur fundamentali, iktar ma l-utenti aktar ikunu qed jaraw il-vidjos tieg─žek, iktar tkun importanti YouTube li tag─žti lill-kreazzjonijiet tieg─žek.

F'dan is-sens, ix-xiri ta 'abbonati fuq YouTube iservi biex jattira l-utenti lejn il-kanal tieg─žek u juri lil ─žaddie─žor il-popolarit├á tal-videos tieg─žek. Huwa dak li hu mag─žruf b─žala attrazzjoni so─őjali, Iktar ma jkun hemm abbonati g─žall-kanal tieg─žek, iktar l-utenti ji─íu m─že─í─ía j┼╝uruh.

Barra minn hekk, wara li jixtru abbonati fuq YouTube, huma se jibag─žtuhom notifiki biex tg─žarrafhom li jistg─žu jaraw u─žud mill-filmati tieg─žek. Barra minn hekk, meta ttella 'ftit kontenut ─ídid, il-pjattaforma tg─žarrfek ukoll.

F'dan is-sens, meta l-abbonati jir─őievu notifiki b─žal dawn, huma l-ewwel li jmorru g─žall-kanal tieg─žek biex jaraw il-kontenut il-─ídid. G─žalhekk, meta tixtri abbonati fuq YouTube, huma jir─őievu dawn in-notifiki. Billi jattiraw dawn l-utenti, jibdew i┼╝idu n-numru ta 'veduti g─žall-vidjos tieg─žek, li ┼╝┼╝id l-importanza tag─žhom g─žall-pjattaforma u g─žalhekk aktar utenti jiskopruhom billi jsiru aktar vi┼╝ibbli. G─žalhekk l-importanza li nixtru abbonati g─žal YouTube jekk irridu nil─žqu numru akbar ta 'utenti.

L-abbonati jikkostitwixxu wkoll il-komunit├á tal-kanal YouTube tieg─žek

L-abbonati huma iktar minn sempli─őement utenti. Huma jiffurmaw il-komunit├á li tappo─í─íja l-kanal tal-kontenut tieg─žek fuq din il-pjattaforma. G─žalhekk, mhux biss tixtri abbonati fuq Youtube biex tinkiseb numru akbar ta 'utenti, i┼╝da dawn iridu ji─íu ttrattati kuljum.

Biex jinkiseb dan, huwa essenzjali li tie─žu ─žsieb li twie─íeb kummenti mill-abbonati tieg─žek, semmihom, jag─žmluhom i─žossu importanti. L-interazzjoni ma 'l-abbonati tieg─žek, minbarra li tixtri abbonati fuq YouTube, hija importanti ─žafna biex tin─žoloq komunit├á fidila li tippre┼╝enta l-videos tieg─žek.

Din il-komunit├á tista 'tibda tibniha billi tag─žtiha ftit spinta meta tixtri abbonati f'Yotube biex aktar tard tibni lealt├á permezz ta' interazzjoni.

Tattika biex i┼╝┼╝id il-veduti ta 'YouTube

Trid tikseb aktar abbonati? Kif di─í├á g─žedtilna, mhuwiex bi┼╝┼╝ejjed biss li tixtri segwa─ői fuq YouTube, li huwa punt ta 'tluq fundamentali, inti wkoll trid tapplika xi tatti─ői li jippermettulek tottimizza dan l-investiment.

U─žud minn dawn it-tatti─ői huma:

1. O─žloq kontenut interessanti

Anke jekk tixtri abbonati fuq YouTube, dan mhux ser jg─žinek jekk ma ti─í─íenerax kontenut li jkun attraenti. Jekk ma tafx liema tema tista 'tag─žmel vidjows, idea tajba hija li tara dak li jg─židu l-utenti fil-videos o─žra tal-pjattaforma. Fittex fil-kummenti u tisma ÔÇÖl-opinjonijiet tag─žhom.

Min-na─ža l-o─žra, mod ie─žor ta ' issib kontenut interessanti Qed tu┼╝a Google Analytics jew sa─žansitra tindirizza l-abbonati tieg─žek stess biex tistaqsihom dwar liema su─í─íett iridu jaraw vidjows. Meta tixtri abbonati, il-ba┼╝i li fuqha tista 'titlob tkun rappre┼╝entattiva bi┼╝┼╝ejjed biex tfassal konklu┼╝jonijiet u to─žloq vidjows verament attraenti g─žal ─žafna abbonati.

2. Tg─žallem tikseb l-a─žjar mill-pjattaforma

Applika l-kun─őetti tas-suq tieg─žek. YouTube jippermettilek tippersonalizza l-kanal tieg─žek sabiex l-utenti jaraw b'mod ─őar liema su─í─íetti huwa u dwaru ji─íbduhom biex jissottoskrivu. Barra minn hekk, meta tixtri abbonati fuq YouTube, se turi numru kbir ta 'utenti leali li jattiraw o─žrajn ─íodda biex jissottoskrivu.

3. Applika skeda ta '┼╝mien biex ittella' vidjows

Jekk ittella 'l-kontenut tieg─žek fuq ba┼╝i regolari fl-istess jum u ─žin int se tippermetti lill-abbonati janti─őipaw meta l-vidjos tieg─žek ikunu disponibbli. G─žaliex huwa rrakkomandat li tg─žarraf lit-telespettaturi dwar meta tkun se ttella 'l-kontenut. Se tara kif tixtri abbonati fuq YouTube u turi din il-kronolo─íija lill-utenti, il-vidjows tieg─žek i┼╝idu malajr il-─žinijiet tal-vista u ┼╝-┼╝jarat tag─žhom.

4. G─židilhom biex tabbona g─žall-kanal tieg─žek

Jekk jirnexxilek i┼╝┼╝id in-numru ta 'segwa─ői li jaraw il-videos tieg─žek, g─žandek tie─žu vanta─í─í biex titlob abbonament g─žall-kanal tieg─žek.

Wara li tixtri abbonati fuq YouTube u tattira massa so─őjali kbira, huwa essenzjali li fil-videos tieg─žek da─ž─žal is-sej─žiet g─žall-azzjoni biex titlob lil dawn l-utenti ─íodda biex jissottoskrivu g─žall-kanal tieg─žek. Tista 'tag─žmel dan billi dda─ž─žal filigrani fil-videos tieg─žek.

Kif ix-xiri ta 'abbonati fuq YouTube jista' jg─žinek issir Youtuber?

Qabel ma tifhem kif tixtri abbonati fuq Yotube jista 'jg─žinek issir youtube, huwa essenzjali li int verament tkun taf xi tfisser li tkun youtuber.

─Žafna nies ja─žsbu li biex tkun YouTube trid ikollok kanal ta 'su─ő─őess fuq din il-pjattaforma. Huma ┼╝baljati. Kull min g─žandu kanal YouTube li jtella ÔÇÖkontenut jistaÔÇÖ jinftiehem b─žala youtuber. Issa, jekk trid tag─žmel flus bil-kanal tieg─žek je─žtie─í li jkollok ─žafna vi┼╝walizzazzjonijiet u g─žal dan, ix-xiri ta 'abbonati fuq YouTube huwa wie─žed mill-ewwel passi.

G─žal din ir-ra─íuni, ma jimpurtax x'inhu l-iskop tal-kanal YouTube tieg─žek, peress li irrispettivament minn dak li jkun, jekk ittella 'kontenut int tkun meqjus b─žala youtuber.

Fi kwalunkwe ka┼╝, hemm ftit li jixtiequ jag─žmlu l-flus ma 'Youtube. Biex jinkiseb dan, li jkun hemm numru kbir ta 'abbonati li qed jikkunsmaw il-vidjos tieg─žek fuq ba┼╝i regolari u li jattiraw o─žrajn ─íodda huwa essenzjali. G─žalhekk, tixtri abbonati fuq Youtube Dan sar tant popolari, peress li huwa mod ottimali biex tibda timxi u tag─žmel il-kanal YouTube tieg─žek vi┼╝ibbli.

En Followers Online A─žna konxji ta 'din ir-realt├á u g─žal din ir-ra─íuni noffru servizzi ta' xiri ta 'abbonati tag─žna fuq YouTube sabiex il-kreaturi tal-kontenut ta' din il-pjattaforma jag─žtu vi┼╝ibbilt├á lill-videos tag─žhom.