Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

Document beoordeeld op 25 / 03 / 2018

Als u hier bent aangekomen, is het dat u geeft om de achterkamer van deze website en de voorwaarden waarin ik ervoor kies om met u te communiceren en dat is geweldig nieuws voor mij, als verantwoordelijke voor deze website.

De reden voor deze tekst is om de functionaliteiten van deze website in detail uit te leggen en u alle informatie te verstrekken met betrekking tot de verantwoordelijke persoon en het doel van de inhoud die erin is opgenomen.

Uw gegevens en uw privacy zijn van het grootste belang op deze website en daarom raad ik u aan om ook het privacybeleid te lezen.

Verantwoordelijke identificatie

Het eerste wat u moet doen, is weten wie verantwoordelijk is voor deze website. In overeenstemming met wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel informeert het u:

• Bedrijfsnaam is: Online SL
• Sociale activiteit is: Web gespecialiseerd in verschillende disciplines van online marketing.

Het doel van deze website

• Inhoud bieden met betrekking tot de activiteit van Online Marketing.
• Beheer de lijst met abonnees van de blog en gematigde reacties.
• Beheer de inhoud en opmerkingen van de aangeboden diensten.
• Beheer het netwerk van aangesloten partners.
• Markt eigen diensten en diensten van derden.

Gebruik van internet

Bij het gebruik van de webvolgers. Online verbindt de gebruiker zich ertoe geen gedragingen uit te voeren die het imago, de belangen en rechten van volgers. Online of derden kunnen schaden of die de webvolgers kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten. online of dat zou op enigerlei wijze het normale gebruik van internet verhinderen.

followers.online neemt redelijk adequate beveiligingsmaatregelen om het bestaan ​​van virussen te detecteren. De gebruiker moet echter weten dat de beveiligingsmaatregelen van de computersystemen op internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat volgers daarom niet kunnen garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen in de computersystemen kunnen veroorzaken. (software en hardware) van de Gebruiker of in zijn elektronische documenten en bestanden die zich daarin bevinden.

In elk geval is het verboden dat de GEBRUIKERS (in staat zijn om de inhoud en opmerkingen te verwijderen die zij geschikt achten) gedrag vertonen dat omvat:

• Opslaan, publiceren en / of verzenden van gegevens, teksten, afbeeldingen, bestanden, links, software of andere aanstootgevende inhoud volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen, of die volgens de schatting van volgers. Online voor illegaal, gewelddadig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch, xenofoob of aanstootgevend of anderszins illegaal of dat enige schade kan veroorzaken, met name pornografisch.

Verplichtingen van de gebruiker

Als gebruiker wordt u geïnformeerd dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met Online SL impliceert.Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de wetgeving te overtreden. van kracht, goede trouw en openbare orde. Het gebruik van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, of dat op enigerlei wijze schade kan toebrengen of de normale werking van de website kan verhinderen, is verboden.

Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

• Hun reproductie, distributie of wijziging, geheel of gedeeltelijk, tenzij geautoriseerd door hun rechtmatige eigenaars;
• Elke schending van de rechten van de aanbieder of van de rechtmatige eigenaars;
• Het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Gegevensbescherming en vertrouwelijkheidsbeleid

Online SL garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door GEBRUIKERS worden verstrekt en hun behandeling in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, na de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonlijke gegevens te hebben aangenomen.

Online SL verbindt zich ertoe om de gegevens die zijn opgenomen in het bestand "WEB-gebruikers EN ABONNEES" te gebruiken, de vertrouwelijkheid ervan te respecteren en ze te gebruiken in overeenstemming met het doel, alsook om te voldoen aan zijn verplichting om ze te bewaren en alle maatregelen aan te passen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te vermijden, in overeenstemming met de bepalingen van Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, dat het Reglement tot ontwikkeling van organieke wet 15/1999 van 13 december goedkeurt, Bescherming van persoonlijke gegevens.

Deze website gebruikt verschillende systemen voor het vastleggen van persoonlijke informatie zoals gespecificeerd in het privacybeleid en waar het gebruik en de doeleinden in detail worden gerapporteerd. Deze website vereist altijd de voorafgaande toestemming van gebruikers om hun persoonsgegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht om zijn voorafgaande toestemming te allen tijde in te trekken.

ARCO rechten uitoefenen

De gebruiker kan, met betrekking tot de verzamelde gegevens, de rechten uitoefenen die worden erkend in de organieke wet 15/1999, op toegang, rectificatie of annulering van gegevens en verzet. Om deze rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen dat hij, samen met een fotokopie van zijn identiteitsbewijs of een gelijkwaardig identificatiedocument, kan sturen naar het postadres van Online SL of per e-mail een fotokopie van zijn identiteitsbewijs kan sturen naar: info (at) volgers. online. Binnen 10 dagen wordt het verzoek beantwoord om de uitoefening van het door u gevraagde recht te bevestigen.

Vorderingen

Online SL informeert dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten.

De gebruiker kan claims indienen door zijn claimformulier aan te vragen of door een e-mail te sturen naar info (at) followers.online met uw naam en achternaam, de gekochte service of het product en de redenen voor uw claim.

U kunt uw claim ook per post richten aan: Online SL, door, indien u dat wenst, het volgende claimformulier te gebruiken:

Let op: Online SL

E-mail: info (at) followers.online

• Gebruikersnaam:
• Gebruikersadres:
• Gebruikershandtekening (alleen indien op papier gepresenteerd):
• Datum:
• Reden voor claim:

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Door middel van deze Algemene Voorwaarden worden geen intellectuele of industriële eigendomsrechten verleend op de webvolgers. Online waarvan de intellectuele eigendom toebehoort aan Online SL, is de reproductie, transformatie, distributie, openbare communicatie, beschikbaar stellen aan het publiek, extractie uitdrukkelijk verboden voor de Gebruiker. , hergebruik, doorzending of het gebruik van welke aard dan ook, met welke middelen of procedure dan ook, van elk daarvan, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan ​​of geautoriseerd door de houder van de overeenkomstige rechten.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de hele website, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, software, inhoud (inclusief structuur, selectie, indeling en presentatie van dezelfde) foto's, audiovisueel materiaal en recepten, wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere geregistreerde legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje.

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er sprake is van een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten als gevolg van de introductie van bepaalde inhoud op het web, moeten ze Online SL op de hoogte stellen van de genoemde omstandigheid en daarbij aangeven:

Persoonsgegevens van de eigenaar van de vermeende schendingen, of vermeld de vertegenwoordiging waarmee hij handelt ingeval de claim wordt ingediend door een derde partij die niet de belanghebbende is.

Vermeld de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

Externe links

Online SL wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten deze website wordt gevonden, aangezien de functie van de links die verschijnen alleen is om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere informatiebronnen over een specifiek onderwerp. Online SL is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid voor het correct functioneren van dergelijke links, het resultaat dat wordt verkregen via die links, de waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de inhoud of informatie waartoe toegang kan worden verkregen, evenals de schade die de gebruiker kan lijden. op grond van de informatie op de gelinkte website.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

Online SL geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door:

• Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of zijn diensten en inhoud;
• Het bestaan ​​van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;
• Illegaal, nalatig, frauduleus of in strijd met deze juridische kennisgeving;
• Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en beschikbaar worden gesteld aan gebruikers op de website.

De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

In het algemeen zijn de relaties tussen volgers. Online met de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken van Granada.

Contact

In het geval dat een gebruiker vragen heeft over deze juridische kennisgeving of opmerkingen over de web-volgers. Online kunt u contact opnemen met info (at) followers.online

followers.online behoudt zich het recht voor om de presentatie en configuratie van de web followers.online te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen als deze juridische kennisgeving.

Hoe online te doen
Online voorbeelden
Kern online
Onlineprocedures