Informacja prawna i warunki użytkowania

Informacja prawna i warunki użytkowania

Dokument sprawdzony na 25 / 03 / 2018

Jeśli tu przybyłeś, zależy ci na zapleczu tej witryny i warunkach, w których zdecyduję się na interakcję z tobą, i to jest dla mnie świetna wiadomość, jako odpowiedzialna za tę stronę.

Powodem tego tekstu jest szczegółowe wyjaśnienie funkcjonalności tej witryny i dostarczenie wszystkich informacji związanych z osobą odpowiedzialną oraz celu zawartych w niej treści.

Twoje dane i prywatność mają na tej stronie ogromne znaczenie, dlatego zachęcam do zapoznania się również z Polityką prywatności.

Identyfikator odpowiedzialny

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za tę witrynę. Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego informuje:

• Nazwa firmy to: Online SL
• Aktywność społeczna to: Internet specjalizujący się w kilku dyscyplinach marketingu online.

Cel tej strony

• Dostarczanie treści związanych z działalnością marketingu online.
• Zarządzaj listą subskrybentów bloga i moderuj komentarze.
• Zarządzaj treścią i komentarzami oferowanych usług.
• Zarządzaj siecią powiązanych podmiotów stowarzyszonych.
• Wprowadzać na rynek usługi własne i zewnętrzne.

Korzystanie z sieci

Korzystając ze strony obserwujących. Online, Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, zainteresowaniom i prawom obserwujących. Online lub stron trzecich, lub które mogłyby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć obserwujących internetowych. online lub uniemożliwiłoby to w jakikolwiek sposób normalne korzystanie z sieci.

followers.online przyjmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu wykrycia obecności wirusów. Użytkownik musi jednak zdawać sobie sprawę, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są w pełni niezawodne i dlatego obserwatorzy. Online nie mogą zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (oprogramowanie i sprzęt) Użytkownika lub w jego dokumentach elektronicznych i plikach w nim zawartych.

W każdym przypadku zabronione jest, aby UŻYTKOWNICY (będąc w stanie usunąć treść i komentarze, które uznają za stosowne) zachowują się, co obejmuje:

• Przechowuj, publikuj i / lub przesyłaj dane, teksty, obrazy, pliki, linki, oprogramowanie lub inne treści budzące zastrzeżenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z oceną obserwujących. Online za to, że są nielegalne, agresywne, grożą, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, rasistowskie, ksenofobiczne lub budzące zastrzeżenia lub w inny sposób niezgodne z prawem lub mogące powodować szkody wszelkiego rodzaju, szczególnie pornograficzne.

Obowiązki użytkownika

Jako użytkownik informujemy, że dostęp do tej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób rozpoczęcia stosunku handlowego z Online SL.W ten sposób użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania przepisów prawa w mocy, dobrej wierze i porządku publicznego. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej do celów niezgodnych z prawem lub szkodliwych, lub które w jakikolwiek sposób mogą wyrządzić szkodę lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie strony.

W odniesieniu do zawartości tej witryny zabronione jest:

• Ich powielanie, dystrybucja lub modyfikacja, w całości lub w części, chyba że autoryzowani przez ich prawowitych właścicieli;
• Wszelkie naruszenia praw usługodawcy lub prawowitych właścicieli;
• Jego wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

Polityka ochrony danych i poufności

Online SL gwarantuje poufność danych osobowych przekazanych przez UŻYTKOWNIKÓW oraz ich traktowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, po przyjęciu wymaganych prawem poziomów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

Online SL zobowiązuje się do wykorzystywania danych zawartych w pliku „UŻYTKOWNICY INTERNETU I SUBSKRYBENCI”, do poszanowania ich poufności i wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem, a także do wywiązywania się z obowiązku ich zapisywania i dostosowania wszelkich środków Aby uniknąć zmiany, utraty, leczenia lub nieuprawnionego dostępu, zgodnie z postanowieniami dekretu królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza rozporządzenia w sprawie rozwoju ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia, Ochrona danych osobowych.

Ta witryna korzysta z różnych systemów gromadzenia danych osobowych określonych w Polityce prywatności, a ich zastosowania i cele są szczegółowo zgłaszane. Ta strona zawsze wymaga uprzedniej zgody użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych we wskazanych celach.

Użytkownik ma prawo odwołać swoją uprzednią zgodę w dowolnym momencie.

Wykonywanie praw ARCO

W odniesieniu do zebranych danych użytkownik może skorzystać z praw określonych w ustawie organicznej 15/1999, z dostępu, sprostowania lub usunięcia danych oraz sprzeciwu. Aby skorzystać z tych praw, użytkownik musi złożyć pisemną i podpisaną prośbę, którą może przesłać wraz z kserokopią dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości na adres pocztowy Online SL lub pocztą elektroniczną, dołączając kserokopię dowodu tożsamości na adres: info (at) followers.online. Przed upływem 10 dni zostanie udzielona odpowiedź na prośbę o potwierdzenie wykonania prawa, o które prosiłeś.

roszczenia

Online SL informuje, że dostępne są formularze reklamacyjne dla użytkowników i klientów.

Użytkownik może zgłaszać roszczenia, żądając arkusza roszczenia lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info (at) followers.online, podając imię i nazwisko, zakupioną usługę lub produkt oraz podając powody roszczenia.

Możesz również skierować swoje roszczenie pocztą na adres: Online SL, używając, jeśli chcesz, następującego formularza roszczenia:

Do wiadomości: Online SL

E-mail: info (at) followers.online

• Nazwa użytkownika:
• Adres użytkownika:
• Podpis użytkownika (tylko jeśli przedstawiony na papierze):
• Data:
• Powód roszczenia:

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Na mocy niniejszych Ogólnych Warunków żadne prawa własności intelektualnej ani przemysłowej nie są przyznawane osobom obserwującym strony internetowe. Online, których własność intelektualna należy do Online SL, powielanie, przekształcanie, dystrybucja, komunikacja publiczna, publiczne udostępnianie, pobieranie jest wyraźnie zabronione dla Użytkownika , ponowne wykorzystywanie, przekazywanie lub jakiekolwiek wykorzystanie, jakimikolwiek środkami lub procedurą, któregokolwiek z nich, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie dozwolone lub dozwolone przez posiadacza odpowiednich praw.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, zawierająca bez ograniczeń tekst, oprogramowanie, treść (w tym strukturę, wybór, aranżację i prezentację tych samych) zdjęć, materiałów audiowizualnych i przepisów, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi oraz inne uzasadnione prawa zarejestrowane zgodnie z umowami międzynarodowymi, których stroną jest Hiszpania, oraz innymi prawami własności i prawem hiszpańskim.

W przypadku, gdy użytkownik lub strona trzecia uzna, że ​​doszło do naruszenia jego prawnie uzasadnionych praw własności intelektualnej w związku z wprowadzeniem określonych treści w Internecie, muszą powiadomić Online SL o wspomnianej okoliczności, wskazując:

Dane osobowe zainteresowanego posiadacza praw, które rzekomo zostały naruszone, lub wskazują oświadczenie, z którym działa, w przypadku gdy roszczenie zostanie przedstawione przez stronę trzecią inną niż zainteresowana strona.

Wskazać treści chronione prawami własności intelektualnej i ich lokalizację w sieci, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona jest odpowiedzialna za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

Linki zewnętrzne

Online SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się poza tą witryną, ponieważ funkcją wyświetlanych linków jest jedynie poinformowanie Użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji na określony temat. Online SL jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie takich linków, wyniki uzyskane za pośrednictwem tych linków, prawdziwość i legalność treści lub informacji, do których można uzyskać dostęp, a także szkody, które może ponieść Użytkownik na podstawie informacji zawartych na połączonej stronie internetowej.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Online SL nie udziela żadnej gwarancji ani nie odpowiada w żadnym przypadku za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez:

• Brak dostępności, utrzymania i skutecznego działania strony internetowej lub jej usług i treści;
• Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
• Nielegalne, niedbałe, oszukańcze lub sprzeczne z niniejszą Informacją prawną;
• Brak legalności, jakości, niezawodności, przydatności i dostępności usług świadczonych przez strony trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.

Pod żadnym pozorem dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej witryny.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Ogólnie rzecz biorąc, relacje między obserwującymi.online a użytkownikami jej usług telematycznych, obecnych na tej stronie, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom w Granadzie.

Kontakt

W przypadku, gdy jakikolwiek Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji prawnej lub komentarzy na stronie followers.online, możesz skontaktować się z info (at) followers.online

followers.online zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji strony internetowej followers.online jako niniejszej informacji prawnej.

Jak to zrobić w Internecie
Przykłady w Internecie
Jądro w Internecie
Procedury internetowe